• Odbierz prezent
ROPCZYCE: raport finansowy (2021-03-01 22:11)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)259400RAB30GC3EU1Y11
0000036048

(LEI)


(KRS)Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów297 673,00329 192,0066 531,0076 524,00

Koszt własny sprzedaży231 054,00255 477,0051 641,0059 388,00

Zysk (strata) na działalności operacyjnej33 063,0034 587,007 390,008 040,00

Zysk (strata) brutto35 578,0034 435,007 952,008 005,00

Zysk (strata) netto27 559,0027 367,006 160,006 362,00

Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach4 506 303,004 352 627,004 506 303,004 352 627,00

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)6,126,291,371,46

Aktywa trwałe 244 740,00243 584,0053 034,0057 199,00

Aktywa obrotowe 185 955,00197 565,0040 295,0046 393,00

Kapitał własny 307 107,00281 005,0066 548,0065 987,00

Zobowiązania długoterminowe 58 062,0065 794,0012 582,0015 450,00

Zobowiązania krótkoterminowe 65 526,0094 350,0014 199,0022 156,00

Liczba akcji4 506 303,004 352 627,004 506 303,004 352 627,00

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)68,1564,5614,7715,16

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 067,0063 612,0012 308,0014 787,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 867,00-16 146,00-3 323,00-3 753,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 727,00-44 836,00-8 209,00-10 423,00
Kurs EUR/PLN 2020 2019
- dla danych bilansowych 4,6148 4,2585
- dla danych rachunku zysków i strat 4,4742 4,3018


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
rpc-list-GK-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu
rpc-list-GK-2020-12-31.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu_podpis
rpc-2020-12-31.zipSkondolidowane sprawozdanie finansowe
rpc-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe_podpis
rpc-sprawozdanie-z-dzialalnosci-GK-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie z działalności GK
rpc-sprawozdanie-z-dzialalnosci-GK-2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności GK_podpis
rpc-Ocena-Rady-Nadzorczej-2020-12-31.xhtmlOcena Rady Nadzorczej
rpc-Oswiadczenie-Rady-Nadzorczej-2020-12-31.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
ZMR_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
ZMR_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk