• Odbierz prezent
ROPCZYCE: raport finansowy (2021-03-01 21:29)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)259400RAB30GC3EU1Y11
0000036048

(LEI)


(KRS)Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów293 070,00324 433,0065 502,0075 418,00

Koszt własny sprzedaży224 351,00251 423,0050 143,0058 446,00

Zysk (strata) na działalności operacyjnej33 495,0035 316,007 486,008 210,00

Zysk (strata) brutto36 010,0035 172,008 048,008 176,00

Zysk (strata) netto27 781,0028 055,006 209,006 522,00

Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach4 506 303,004 352 627,004 506 303,004 352 627,00

Zysk (strata) netto na akcje zwykłą (zł/euro)6,166,451,381,50

Aktywa trwałe248 890,00246 301,0053 933,0057 838,00

Aktywa obrotowe182 912,00196 689,0039 636,0046 187,00

Kapitał własny309 317,00282 995,0067 027,0066 454,00

Zobowiązania długoterminowe58 455,0065 835,0012 667,0015 460,00

Zobowiązania krótkoterminowe64 030,0094 160,0013 875,0022 111,00

Liczba akcji4 506 303,004 352 627,004 506 303,004 352 627,00

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)68,6465,0214,8715,27

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 982,0064 448,0012 289,0014 982,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 459,00-16 996,00-3 455,00-3 951,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 810,00-44 916,00-8 227,00-10 441,00
Kurs EUR/PLN 2020 2019
- dla danych bilansowych 4,6148 4,2585
- dla danych rachunku zysków i strat 4,4742 4,3018


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
rpc-list-jednostkowy-2020-12-31.xhtmlList Prezesa Zarządu
rpc-list-jednostkowy-2020-12-31.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu_podpis
rpc-sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-2020-31-12.xhtmlSprawozdanie finansowe jednostkowe
rpc-sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-2020-31-12.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe jednostkowe_podpis
rpc-sprawozdanie-z-dzialalnosci-jednostkowe-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie z działalności jednostkowe
rpc-sprawozdanie-z-dzialalnosci-jednostkowe-2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności jednostkowe_podpis
rpc-Ocena-Rady-Nadzorczej-2020-12-31.xhtmlOcena Rady Nadzorczej
rpc-Oswiadczenie-Rady-Nadzorczej-2020-12-31.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
ZMR_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
ZMR_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk