• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2021 roku (2021-03-10 15:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2021 z dnia 10 marca 2021 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2021 r., o godzinie 12:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).


UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciego roku realizacji programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmującego lata 2019-2020.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2020 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2020 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431 802 060,06 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów osiemset dwa tysiące sześćdziesiąt złotych sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 470 024,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote zero groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 309 317 482,93 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 712 858,74 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 695 313,07 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych siedem groszy),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 27 559 398,85 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 250 930,07 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych siedem groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 307 107 232,34 zł (słownie: trzysta siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote trzydzieści cztery grosze),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 472 626,53 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2020 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2020 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
w następujący sposób:
a) kwotę 7 210 084,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2020 rok;
b) kwotę 20 450 735,97 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
c) kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 12 kwietnia
2021 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 19 kwietnia 2021 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwcowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłakowi –
z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi -
z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wencowi -
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubyszowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow -
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtasowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje:

§ 1
1. Niniejszym dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego „Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021”.
2. Zmieniona lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w Spółce począwszy od 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2022 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciego roku realizacji programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje:

§ 1
1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznacza się 188 675 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2022 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2021 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Program Motywacyjny”).
2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 2
Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziścił się warunek określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.” obejmującego lata 2019-2020.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. obejmujące lata 2019-2020 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:
Podjęcia uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z przepisami sprawozdanie zostało poddane opinii biegłego rewidenta.

Załączniki do raportu:
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.,
- Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.


Podstawa prawna raportu: §19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie RN i KA z działalności w roku 2020.pdfSprawozdanie z działalności RN i KA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
Lista stanowisk.pdfLista stanowisk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-10Józef SiwiecPrezes Zarządu


2021-03-10Marian DarłakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk