• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 kwietnia 2021 r. (2021-03-10 13:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2021 z dnia 10 marca 2021r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2021 r., o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).

UCHWAŁA Nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 6.259.634 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.649.085 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLROPCE00017 („Akcje”).
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji Spółki wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o obrocie.

Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2021r. regulacji dotyczących obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez spółki niebędące spółkami publicznymi oraz w związku z podjęciem Uchwały nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna, adres: Ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna rejestrowane będą być mogły również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również do dokonywania zmian w treści tej umowy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-10Józef SiwiecPrezes Zarządu


2021-03-10Marian DarłakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk