• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (2021-03-02 12:49)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaROPCZYCE
Temat


Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 2 marca 2021 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna strony Porozumienia w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania z obrotu akcji spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym („Porozumienie”), o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2021 z 10 lutego 2021 r., zgodnie z art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) („Ustawa”) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114) („Rozporządzenie”), ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki („Wezwanie”).

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia w dniu 10 lutego 2021 r. ww. Porozumienia oraz przy uwzględnieniu, w trybie art. art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, akcji własnych posiadanych przez Spółkę, jako podmiotu zależnego wobec stron Porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z dnia 26 listopada 2018r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018), będących jednocześnie stronami ww. Porozumienia).

Przedmiotem Wezwania jest 1 057 825 akcji Spółki, stanowiących 16,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16,90 % głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Zamiarem Wzywających jest podjęcie działań w celu wycofania, zgodnie z art. 91 Ustawy, akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. W związku z tym, Wzywający mają zamiar podjąć działania w celu podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy, oraz złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Tekst Wezwania załączony jest do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki


PlikOpis

Wezwanie skan.pdfWezwanie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Józef Siwiec
Prezes Zarządu
2021-03-02Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk