• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta (2021-10-16 13:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr69/2021
Data sporządzenia: 2021-10-16
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta: Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) w dniu 16 października 2021 r. zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnicy Bemowo o łącznej powierzchni ok. 1 ha ("Nieruchomości") („Umowa”).
Cena Nieruchomości została ustalona na kwotę 45.440.000 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) netto powiększoną o należny podatek VAT.
Zgodnie ze wstępną oceną Emitenta, na Nieruchomościach będzie możliwa realizacja projektów deweloperskich o łącznej powierzchni około 14.200 m2 PUM.
Zawarcie umowy przyrzeczonej (lub umów przyrzeczonych) nastąpi pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, zastrzeżonych oddzielnie dla poszczególnych części Nieruchomości składających się na poszczególne projekty deweloperskie (o ile dany warunek ma do danej części Nieruchomości zastosowanie). Najistotniejsze warunki zawieszające są następujące: przeprowadzenie procesu due dilligence z wynikiem satysfakcjonującym dla Spółki (warunek zastrzeżony tylko w zakresie części Nieruchomości, na której będzie realizowany jeden z projektów), dokończeniu procesu nabycia niektórych działek wchodzących w skład Nieruchomości przez sprzedającego oraz uzyskanie nowych decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do projektów, które mogą być zrealizowane na Nieruchomościach. Zawarcie umowy przyrzeczonej (lub umów przyrzeczonych) powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 października 2024 roku.
Postanowienia Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
O zawarciu przyrzeczonej umowy (lub przyrzeczonych umów) Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym po nabyciu ostatniej działki wchodzącej w skład Nieruchomości, lub wcześniej, jeżeli dana umowa ostateczna będzie umową istotną ze względu na swoją wartość.
Informacja o zawarciu Umowy stanowi informację poufną ze względu na to, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Conclusion of a significant preliminary agreement regarding the purchase of real estate by a subsidiary of the Issuer

The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby announces that the Issuer’s subsidiary, Ronson Development SPV7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the “Company”) on 16 October 2021 concluded a preliminary agreement for the acquisition of the ownership right of the real properties located in Warsaw, Bemowo district with a total area of approx. 1 hectare (the “Properties”) (the “Agreement”).

The price was set at PLN 45,440,000 (forty five million four hundred forty thousand zlotys) net increased by the VAT due.

According to the Issuer's preliminary assessment, it will be possible to implement development projects on the Properties with a total area of c.a. 14,200 m2 of usable area (PUM).

The conclusion of the final agreement(s) will take place only upon fulfilment of conditions precedent, reserved separately for parts of Properties forming separate projects (as far as given condition is applicable to given part of the Properties). Main conditions precedent are as follows: conducting by the Company satisfactory due diligence process (the condition reserved only with respect to part of the Properties, where one of the projects will be developed), finalization of purchase process of certain plots forming the Properties by the seller and obtaining new zoning decisions in relation to projects that can be implemented on the Properties. The conclusion of the final agreement(s) shall take place not later than 15 October 2024.

The terms and conditions of the Agreement concluded by the Company do not differ from standard contractual provisions of agreements of that type.

The Issuer will announce the conclusion of the final agreement(s) in a separate current report only when such an agreement is concluded with respect to last of the plots forming the Properties, or earlier, if given final agreement is a material agreement due to its value.

Information on the conclusion of the Agreement constitutes confidential information due to its value, which is above 10% of Issuer’s equity.

RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-16Boaz HaimPrezes Zarządu
2021-10-16Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk