• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości (2021-03-03 16:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że w dniu 3 marca 2021 roku, spółka zależna Emitenta: Ronson Development SPV3 spółka z o.o. („Spółka”) zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie, dzielnicy Ursynów, o powierzchni około 2,4 tys. m2 („Nieruchomość”) („Umowa”).
Cena Nieruchomości została ustalona na kwotę 15.850.000 PLN (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Zgodnie ze wstępną oceną Emitenta, na Nieruchomości będzie możliwa realizacja budowy wielorodzinnego budynku mieszkaniowego wraz z parkingiem podziemnym, powierzchniami komercyjnymi i niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5,7 tys. m2 PUM oraz PUU.
Sprzedający może również otrzymać dodatkowe i oddzielne wynagrodzenie (również po zawarciu umowy ostatecznej) w przypadku uzyskania przez Sprzedającego (i przeniesienia na Spółkę) decyzji o warunkach zabudowy dla Nieruchomości, pozwalającej na realizację projektu deweloperskiego o PUM wyższej niż obecnie oczekiwana przez Emitenta.
Zawarcie umowy ostatecznej nastąpi pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, w szczególności po przeprowadzeniu procesu due dilligence Nieruchomości z wynikiem satysfakcjonującym dla Spółki. Zawarcie umowy ostatecznej powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Pozostałe postanowienia Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
O zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Informacja o zawarciu Umowy stanowi informację poufną ze względu na znaczenie umowy w kontekście potencjalnego nabycia nowej nieruchomości oraz realizacji na Nieruchomości projektu deweloperskiego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Conclusion of significant preliminary agreement of purchase of plot

The management board of Ronson Development SE (the “Issuer”), hereby announces that on 3 March 2021, the Issuer’s subsidiary, Ronson Development SPV3 spółka z o.o. (the “Company”), entered into preliminary agreement concerning the purchase of the perpetual usufruct right of a plot of land located in Warsaw, Ursynów district, with an area of c.a. 2.4 thousand m2 (the “Property”) (the “Agreement”).

The price of the Property was established at PLN 15,850,000 (fifteen million eight hundred fifty thousand zlotys) net.

According to Issuers initial evaluation it shall be feasible to construct on the Property a multi-family residential building with underground car parks, commercial areas and the necessary infrastructure with a total usable area of approx. 5.7 thousand m2 of PUM and PUU.

The seller may also receive additional and separate remuneration (even after signing of the final purchase agreement) in case the Seller obtains (and transfers to the Company) a decision on land development conditions for the Property, allowing for the implementation of a development with PUM higher than currently expected by the Issuer.

The conclusion of the final agreement will take place only upon fulfilment of conditions precedent, including conducting by the Company satisfactory due diligence process of the Property. The conclusion of the final agreement shall take place not later than 15 April 2021.

The remaining provisions of the Agreement concluded by the Company do not depart from standard provisions commonly used for these types of agreements.

The Issuer will announce the conclusion of the final purchase agreement in a separate current report.

Information about the execution of the Agreement is deemed to be inside information, due to the importance of the agreement in the context of potential acquisition of a new property and commencing on a Property a real estate development project.

Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Boaz HaimPrezes Zarządu
2021-03-03Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. fiansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk