• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: raport finansowy (2021-03-11 00:13)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-11
RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)
259400RZYYJGHHA8QN320000755299
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody401 233,00232 618,0090 268,0054 110,00
Zysk brutto86 210,0044 322,0019 395,0010 310,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem50 542,0022 081,0011 371,005 136,00
Zysk netto/(strata netto) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej40 143,0017 414,009 031,004 051,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 983,0052 705,005 846,0012 260,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 077,00-1 338,00242,00-311,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 447,00-56 604,002 800,00-13 167,00
Zwiekszenie/(zmniejszenie) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów39 508,00-5 237,008 888,00-1 218,00
Średnia liczba akcji (podstawowa) (szt.)163 103 163,00163 689 616,00163 103 163,00163 689 616,00
Zysk/(strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w zł / EUR)0,250,110,060,03
Zapasy i grunty przeznaczone pod zabudowę710 247,00762 381,00153 906,00179 005,00
Aktywa razem937 767,00943 183,00203 209,00221 456,00
Zaliczki otrzymane224 267,00254 970,0048 597,0059 866,00
Zobowiązania długoterminowe185 534,00161 248,0040 204,0037 861,00
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym zaliczki otrzymane)372 416,00431 441,0080 700,00101 301,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej379 817,00350 494,0082 304,0082 295,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
CONSOLIDATED Financial statement RONSON FY2020.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Ronson Development SE Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
GK Ronson Spr z badania 2020 10032021.zipOpinia Audytora do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Ronson Development SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.zipSprawozdanie Zarządu Ronson Development SE z Działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2020
Report of the Supervisory Board -2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2020 oraz oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu /
Report of the Supervisory Board of Ronson Development SE for financial year 2020 and statement of the Supervisory Board concerning the operation of the Audit Committee
Consolidated Financial Statements Ronson SE ENG-2020-12-31.xhtmlConsolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE
ENG Auditors Report_ Consolidated SF Ronson 2020_ 10032021.xhtmlAuditors opinion to Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE
Management Board Report Ronson SE ENG -2020-12-31.xhtmlManagement Board Report on the Activity of the Company and the Group for the financial year 2020 of Ronson Development SE

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk