• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: raport finansowy (2021-03-11 00:10)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-11
RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)
259400RZYYJGHHA8QN320000755299
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Inwestycje w jednostkach zależnych435 874,00419 835,0094 451,0098 576,00
Pożyczki udzielone jednostkom zależnym160 347,00113 829,0034 746,0026 727,00
Aktywa razem627 199,00543 203,00135 910,00127 542,00
Zobowiązania długoterminowe187 712,00151 078,0040 676,0035 473,00
Zobowiązania krótkoterminowe59 670,0041 631,0012 930,009 775,00
Kapitał własny379 817,00350 494,0082 304,0082 295,00
Przychody z tytułu usług zarządzania świadczonych dla jednostek zależnych9 005,006 456,002 026,001 502,00
Przychody finansowe (głównie z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom zależnym)6 594,007 352,001 483,001 710,00
Koszty finansowe (głównie z tytułu odsetek od obligacji)-9 753,00-11 278,00-2 194,00-2 623,00
Zysk po uwzględnieniu wyniku jednostek zależnych40 143,0017 414,009 031,004 051,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 627,0013 890,00-1 041,00-3 231,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 661,0047 756,00-3 973,0011 109,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej42 267,00-28 840,009 509,00-6 709,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów19 979,005 026,004 495,001 169,00
Średnia liczba akcji (podstawowa) (w szt.)163 103 163,00163 689 616,00163 103 163,00163 689 616,00
Zysk/(strata) netto przypadający na jedna akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w zł / EUR)0,250,110,060,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Finansowe RonsonSE za 2020 rok.zipSprawozdanie Finansowe Ronson Development SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.zipSprawozdanie Zarządu Ronson Development SE z Działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2020
Report of the Supervisory Board -2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2020 oraz oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Report of the Supervisory Board of Ronson Development SE for financial year 2020 and statement of the Supervisory Board concerning the operation of the Audit Committee
Ronson Spr z badania 2020 10032021.zipOpinia Audytora do Sprawozdania Finansowego Ronson Development SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
Company Financial Statements Ronson SE -2020-12-31.xhtmlCompany Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE
ENG Auditors Repor_ standlone SF Ronson2020_10032021.xhtmlAuditors opinion to Company Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE
Management Board Report Ronson SE ENG -2020-12-31.xhtmlManagement Board Report on the Activity of the Company and the Group for the financial year 2020 of Ronson Development SE

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk