• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (2021-09-27 12:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr58/2021
Data sporządzenia:2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 września 2021 r. otrzymał od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd., osoby blisko związanej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d Rozporządzenia MAR) z panem Amosem Luzonem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, panem Ofer Kadouri, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz z panem Alonem Haver, pełniącym funkcję Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie o bezpośrednim nabyciu 31.779 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących około 0,02% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania łącznie około 0,02% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)
Załączniki
PlikOpis
Notification - Art. 19(1) MAR (24 09 2021; 31779 shares).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Notification from a person closely associated with persons discharging managerial responsibilities received pursuant to Art. 19(1) of the MAR

The Management Board of Ronson Development SE (the "Issuer") hereby informs that on 24 September 2021 it received from Amos Luzon Development and Energy Group Ltd, a person closely associated (within the meaning of Article 3.1.26(d) of the MAR) with Mr Amos Luzon, in his capacity as Chairman of the Issuer's Supervisory Board, with Mr Ofer Kadouri, in his capacity as Member of the Issuer’s Supervisory Board, and with Mr Alon Haver, in his capacity as Member of the Issuer's Management Board, a notification on a direct acquisition of 31,779 (thirty-one thousand seven hundred and seventy-nine) ordinary bearer shares in the share capital of the Issuer, representing approximately 0.02% of the share capital of the Issuer and carrying together approximately 0.02% of votes at the general meeting of the Issuer.

The text of the notification constitutes an attachment to this report.

Legal basis: Art. 19(3) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (the “MAR”)

RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-27Boaz HaimPrezes Zarządu
2021-09-27Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk