• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: Odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości (2021-04-01 17:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29 / 2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, dotyczącego zawarcia warunkowej umowy przedwstępnej nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie, dzielnicy Wola, o powierzchni około 1,6 tys. m2 („Nieruchomość”) („Umowa Przedwstępna”), Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 kwietnia 2021 roku), spółka zależna Emitenta, Ronson Development spółka z o.o. – Projekt 4 sp. k. („Spółka”) złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej w związku z nieziszczeniem się warunku zawieszającego do zawarcia umowy ostatecznej, polegającego na przeprowadzeniu procesu due dilligence Nieruchomości z wynikiem satysfakcjonującym dla Spółki.
W związku z odstąpieniem od Umowy przedwstępnej Spółka nie zapłaciła żadnych kwot na rzecz podmiotu sprzedającego.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Withdrawal from the significant preliminary agreement of purchase of plot

In reference to the current report no. 29 / 2020 dated 14 August 2020, regarding conclusion of the conditional preliminary agreement for the purchase of the perpetual usufruct right of a plot of land located in Warsaw, Wola district, with an area of c.a. 1.6 thousand m2 (the “Property”) (the “Preliminary Agreement”), the management board of Ronson Development SE (the “Issuer”), hereby announces that today (i.e. on 1 April 2021), the Issuer’s subsidiariy, Ronson Development spółka z o.o. – Projekt 4 sp. k. (the “Company”) made a declaration of withdrawal from the Preliminary Agreement in connection with the failure to fulfill the condition precedent to the conclusion of the final agreement, consisting in carrying out the due diligence process of the Property with a satisfactory result for the Company.

Due to the withdrawal from the Preliminary Agreement, the Company did not pay any amounts to the seller.

Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Boaz HaimPrezes Zarządu
2021-04-01Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk