• Odbierz prezent
RONSON DEVELOPMENT SE: Emisja obligacji serii W oraz nabycie innych obligacji w celu umorzenia (2021-04-15 16:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Emisja obligacji serii W oraz nabycie innych obligacji w celu umorzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii W („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VII okresu odsetkowego, 15 października 2024 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,0%. Terminy płatności odsetek są półroczne.
Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka:
• nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł od podmiotów, które nabyły Obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Ponadto Spółka zapłaciła odsetki narosłe od tych obligacji do dnia transakcji;
•abyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii U o łącznej wartości nominalnej 2.247.400 zł od podmiotów, które nabyły Obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które zostały zapłacone przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Issuance of series W bonds and purchase of other bonds for redemption

The Management Board of Ronson Development SE (the “Company”), announces that on 15 April 2021 the Company issued 100,000 series W bonds (the “Bonds”) with a nominal value and issue price of PLN 1,000 per Bond and an aggregate nominal value and issue price of PLN 100,000,000.

The Bonds shall be redeemed by the Issuer through the payment of an amount equal to the nominal value of each Bond in 2 instalments: the first at the end of the 7th interest period, on 15 October 2024, by redeeming 40% of the nominal value of the originally issued Bonds and the second on 15 April 2025 by redeeming the remaining part of the nominal value.

The Bonds bear an interest at a variable rate based on the WIBOR rate for six-month deposits, increased by a margin of 4.0%. Interest is payable semi-annually.

The Bonds were issued as unsecured bonds.

At the same time, the Management Board informs that the Company:

• purchased for redemption series R bonds with a nominal value of PLN 10,000,000 from the bondholders who purchased the Bonds for at least the same amount. In addition the Company paid interest accrued on those bonds until the date of the transaction,

• purchased for redemption series U bonds with a nominal value of PLN 2,247,400 from the bondholders who purchased the Bonds for at least the same amount. These transactions were settled without cash (by set-off), except for accrued interest on those bonds until the date of the transaction, which were paid by the Company.

Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
5263102120381696868
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Boaz HaimPrezes Zarządu
2021-04-15Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk