• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA: raport finansowy (2021-05-05 21:50)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-01-01do2021-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-05-05
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIARockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat102

Koszty funduszu netto368

Przychody z lokat netto-26-6

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat51

Wynik z operacji-21-5

Zobowiązania143

Aktywa6 5151 398

Aktywa netto6 5011 395

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 05757 057

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,9424,45

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,370,00

BILANS1kwartał4kwartał2020rok1kwartał

2021roku2020roku2020roku

Aktywa6 5156 6146 6146 730

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty227346346384

Należności2668

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu000


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:6 2726 2626 2626 324

dłużne papiery wartościowe6 2726 2626 2626 324

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:000


dłużne papiery wartościowe000


Nieruchomości000


Pozostałe aktywa140014
Zobowiązania14131313
Aktywa netto (I-II)6 5016 6016 6016 717

Kapitał funduszu4 3924 4714 4714 629

Kapitał wpłacony115 645115 645115 645115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-111 253-111 174-111 174-111 016

Dochody zatrzymane1 9892 0152 0152 049

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 5135 5395 5395 599

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 524-3 524-3 524-3 550

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia12011511539

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)6 5016 6016 6016 717
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 05757 74757 74759 159

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,94114,32114,32113,55
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych57 057Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,94


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 57 057,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 113,940


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przychody z lokat10102929

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe10102929

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000
Koszty funduszu38384141

Wynagrodzenie dla towarzystwa28283030

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza7766

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości0000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0022

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe3333
Koszty pokrywane przez towarzystwo2222

Koszty funduszu netto (II-III)36363939

Przychody z lokat netto (I-IV)-26-26-10-10

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)55-11-11

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0000

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:55-11-11

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji-21-21-21-21
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,37-0,37-0,35-0,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,37-0,37-0,35-0,35Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego6 6016 6016 8046 804

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-21-21-21-21

przychody z lokat netto-26-26-10-10

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0000

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat55-11-11

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-21-21-21-21

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-79-79-66-66

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-79-79-66-66

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-100-100-87-87

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego6 5016 5016 7176 717

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 5666 5666 8046 804

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych690690580580

saldo zmian-690-690-580-580

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:57 05757 05759 15959 159

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 156 4521 156 4521 156 4521 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 099 3951 099 3951 097 2931 097 293

saldo zmian57 05757 05759 15959 159

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych57 05757 05759 15959 159

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego114,32114,32113,90113,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego113,94113,94113,55113,55

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,33-0,33-0,31-0,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym113,94113,94113,55113,55

data wyceny2021-03-312021-03-312020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym114,32114,32114,04114,04

data wyceny2021-01-292021-01-292020-01-312020-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym113,94113,94113,55113,55

data wyceny2021-03-312021-03-312020-03-312020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,94113,94113,55113,55

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,372,372,442,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,751,751,791,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,440,440,360,36

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-40-40-17-17

Wpływy12123636

Z tytułu posiadanych lokat663636

Z tytułu zbycia składników lokat0000

Pozostałe6600
Wydatki52525353

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat0000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa28283030

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza5555

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe19191818
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-79-79-66-66

Wpływy0000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki79796666

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych79796666

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-119-119-83-83

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego346346467467

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)227227384384

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

RB13_dodatkowa inf.pdfSKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2020 rok1 kwartał

2021 roku2020 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe6 1286 27296,276 1286 26294,686 1286 26294,686 2356 32493,97

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


1 2001 2021 22118,74

Obligacje


1 2001 2021 22118,74

PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2021-07-251,7500% (STAŁY KUPON)1 000,001 2001 2021 22118,74

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


5 0004 9265 05177,53

Obligacje


5 0004 9265 05177,53

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2024-01-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,001 0009931 00715,46

WZ0126 (PL0000108817)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2026-01-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,003 0002 9273 03146,52

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500% (STAŁY KUPON)1 000,001 0001 0061 01315,55

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

RB13_polityk.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe2


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw13

Pozostałe zobowiązania1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-05Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.2021-05-05Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.2021-05-05Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk