• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4: za I półrocze roku (2022-08-31 22:45)
fot. freepik.com
FALSEskorygowanywersja 2.0
data publikacji: 2022.07.14

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku
za I półrocze roku
2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77PLFIZ000125info@rockbridge.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul Inflancka 4A, 00-189 Warszawa2022-08-30
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne/roczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW


PlikOpis

SFP_BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 _20220630.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU PSF

WYBRANE DANE FINANSOWE.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

LIST ZARZĄDU ROCKBRIDGE TFI S.A..pdfLIST ZARZĄDU ROCKBRIDGE TFI S.A.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA.pdfOŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OKRESOWA INFORMACJA.pdfOKRESOWA INFORMACJA


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURPrzychody z lokat167,0036,00

Koszty funduszu netto129,0028,00

Przychody z lokat netto38,008,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat0,000,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-248,00-53,00

Wynik z operacji-210,00-45,00

Zobowiązania400,0085,00

Aktywa15 705,003 355,00

Aktywa netto15 305,003 270,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych129 572,00129 572,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,1225,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,62-0,35BILANS

2022 rok 2021 rok

Aktywa15 705,0016 305,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty573,00972,00

Należności12,001,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:15 120,0015 332,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:0,000,00

Pozostałe aktywa0,000,00

Zobowiązania400,00219,00

Aktywa netto (I-II)15 305,0016 086,00

Kapitał funduszu-15 301,00-14 730,00

Kapitał wpłacony, w tym:768 925,00768 925,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-784 226,00-783 655,00

Dochody zatrzymane31 141,0031 103,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42 427,0042 389,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-11 286,00-11 286,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-535,00-287,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)15 305,0016 086,00


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych129 572,00134 398,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,12119,69


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych129 572,00


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,12Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A129 572,00118,12

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat167,0089,0040

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000

Przychody odsetkowe167,0089,0040

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe0,000,000

Koszty funduszu130,00276,00139

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:110,00237,00119

stała część wynagrodzenia110,00237,00119,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Opłaty dla depozytariusza3,0022,0011

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000

Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Usługi prawne0,000,000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000

Koszty odsetkowe0,000,000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe17,0017,009

Koszty pokrywane przez towarzystwo1,001,000

Koszty funduszu netto (II-III)129,00275,00139

Przychody z lokat netto (I-IV)38,00-186,00-99

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-248,00-444,00-93

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:0,00-4,000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-248,00-440,00-93

z tytułu róznic kursowych0,000,000

Wynik z operacji-210,00-630,00-192

Podatek dochodowy0,000,000,00Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednimw pierwszym półroczu okresu poprzedniego

POZSTAŁE KOSZTY - SPONSOR EMISJII9,0017,009,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,62-4,70-1,40

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,62-4,70-1,40
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego16 086,0017 389,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-210,00-630,00

przychody z lokat netto38,00-186,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0,00-4,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-248,00-440,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-210,00-630,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-571,00-673,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-571,00-673,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-781,00-1 303,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego15 305,0016 086,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym15 758,0016 953,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnychZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-4 826,00-5 500,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 826,005 500,00

saldo zmian-4 826,00-5 500,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:129 572,00134 398,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych7 658 464,007 658 464,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 528 892,007 524 066,00

saldo zmian129 572,00134 398,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych129 572,00134 398,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjnywartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego119,69124,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego118,12119,69

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,04-0,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym117,72119,36

data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-04-292021-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym119,91124,27

data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-01-312021-01-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym118,12119,69

data wyceny2022-06-302021-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,12119,69

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,661,63

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,411,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-11,00-1 079,00-93

Wpływy132,001 685,0058

Z tytułu posiadanych lokat132,0071,0058

Z tytułu zbycia składników lokat0,001 614,000

Pozostałe0,000,000

Wydatki143,002 764,00151

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000

Z tytułu nabycia składników lokat0,002 485,000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa112,00239,00121

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Z tytułu opłat dla depozytariusza2,0015,007

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Z tytułu usług prawnych0,000,000

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000

Pozostałe29,0025,0023

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-388,00-660,00-438

Wpływy0,000,000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,000,000

Wydatki388,00660,00438

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych388,00659,00437

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,001,001

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-399,00-1 739,00-531

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego972,002 711,002 711

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)573,00972,002 180


Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-01od 2021-01-01

do 2021-06-30

SKŁADNIKI LOKAT

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje0,000,000,000,000,000,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe15 568,0015 120,0096,2715 568,0015 332,0094,03

Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00

Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,000,000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


7 900,007 913,007 802,0049,67

Obligacje


7 900,007 913,007 802,0049,67

OK0423 (PL0000112900)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2023-04-250%1 000,002 500,002 485,002 376,0015,13

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2023-01-252,5%1 000,00900,00923,00889,005,66

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2022-11-256,68%1 000,004 500,004 505,004 537,0028,88

Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:


7 700,007 655,007 318,0046,60

Obligacje


7 700,007 655,007 318,0046,60

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2025-04-250,75%1 000,002 000,002 012,001 688,0010,75

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2024-01-253,21%1 000,001 000,00993,001 008,006,42

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2025-05-256,68%1 000,004 700,004 650,004 622,0029,43

Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjneTYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe12,00

- z tytułu Należności od Towarzystwa12,00NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych375,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw22,00

Pozostałe zobowiązania3,00NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

573,00

MBANK S.A.PLN
573,00573,00II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃWaluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
773,00

PLN
773,00773,00
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back


Transakcje repo / sell-buy back


Udzielone pożyczki papierów wartościowych


Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.


I. AktywaPLN
15 705,0015 705,00


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN
573,00573,00


2. NależnościPLN
12,0012,00


3. Transakcje reverse repo / buy-sell backPLN
0,000,00


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuPLN
15 120,0015 120,00


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN
0,000,00


6. Pozostałe aktywaPLN
0,000,00


II. ZobowiązaniaPLN
400,00400,00


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Udzielone poyczki pieniężne

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOWalutakurs w stosunku do złNOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,00-248,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,00
Pozostałe0,000,00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:


Dywidendy i inne udziały w zyskach


Przychody odsetkowe


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości


Dodatnie saldo różnic kursowych


Pozostałe:


Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat


WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność


transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanymNOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00
Opłaty dla depozytariusza1,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00
Usługi w zakresie rachunkowości0,00
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00
Usługi prawne0,00
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00
Pozostałe:0,00


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia110,00
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Krzysztof MazurekPrezes Zarządu

Witold ChuśćWiceprezes Zarządu

Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu

Michał TuczyńskiWiceprezes ZarząduWYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Marta BrzostowskaPełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A; Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk