• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4: raport finansowy (2022-08-04 16:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-04-01do2022-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4ROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77PLFIZ000125info@rockbridge.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURPrzychody z lokat106,0023,00

Koszty funduszu netto64,0014,00

Przychody z lokat netto42,009,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat0,000,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-79,00-17,00

Wynik z operacji-37,00-8,00

Zobowiązania400,0085,00

Aktywa15 705,003 355,00

Aktywa netto15 305,003 270,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych129 572129 572

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,1225,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,29-0,06

BILANS2kwartał1kwartał2021rok2kwartał

2022roku2022roku2021roku

Aktywa15 705,0015 935,0016 305,0016 968,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty573,00717,00972,002 180,00

Należności12,0017,001,000,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku15 120,0015 201,0015 332,0014 776,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,0012,00

Zobowiązania400,00215,00219,00134,00

Aktywa netto (I-II)15 305,0015 720,0016 086,0016 834,00

Kapitał funduszu-15 301,00-14 923,00-14 730,00-14 420,00

Kapitał wpłacony, w tym:768 925,00768 925,00768 925,00768 925,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-784 226,00-783 848,00-783 655,00-783 345,00

Dochody zatrzymane31 141,0031 099,0031 103,0031 195,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42 426,0042 384,0042 389,0042 477,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-11 285,00-11 285,00-11 286,00-11 282,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-535,00-456,00-287,0059,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)15 305,0015 720,0016 086,0016 834,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych129 572,00132 766,00134 398,00136 966,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,12118,40119,69122,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych129 572,00Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,12


Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

A

129 572,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A

118,12


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-04-0122021-04-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-06-302021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przychody z lokat106,00167,0020,0040,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe106,00167,0020,0040,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu64,00130,0068,00138,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:55,00110,0059,00119,00

stała część wynagrodzenia55,00110,0059,00119,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza1,003,004,0010,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe8,0017,005,009,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,001,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)64,00129,0068,00138,00

Przychody z lokat netto (I-IV)42,0038,00-48,00-98,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-79,00-248,00-75,00-94,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-79,00-248,00-75,00-94,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji-37,00-210,00-123,00-192,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,29-1,62-0,90-1,40

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,29-1,62-0,90-1,40
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-04-0122021-04-012
20222021
do 2022-06-302022-01-012021-06-302021-01-01
2022-06-302021-06-30
Zmiana wartości aktywów netto-415,00-781,00-233,00-555,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego15 720,0016 086,0017 067,0017 389,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-37,00-210,00-123,00-192,00
przychody z lokat netto42,0038,00-48,00-98,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0,000,000,000,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-79,00-248,00-75,00-94,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-37,00-210,00-123,00-192,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-378,00-571,00-110,00-363,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-378,00-571,00-110,00-363,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-415,00-781,00-233,00-555,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego15 305,0015 305,0016 834,0016 834,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym15 683,0015 853,0017 028,0017 197,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych129 572,00129 572,00136 966,00136 966,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-3,00-4 826,00-888,00-2 932,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3,004 826,00888,002 932,00
saldo zmian-3,00-4 826,00-888,00-2 932,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:129 572,00129 572,00136 966,00136 966,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych7 658 464,007 658 464,007 658 464,007 658 464,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 528 892,007 528 892,007 521 498,007 521 498,00
saldo zmian129 572,00129 572,00136 966,00136 966,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych129 572,00129 572,00136 966,00136 966,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,28-1,57-0,89-1,38
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego118,40119,69123,80124,29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego118,12118,12122,91122,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,95-2,65-2,88-0,224
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym117,72117,72122,91122,91
data wyceny2022-04-292022-04-292021-06-302021-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym118,53119,91123,69124,27
data wyceny2022-05-312022-01-312021-04-302021-01-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym118,12118,12122,91122,91
data wyceny2022-06-302022-06-302021-06-302021-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny118,12118,12122,91122,91
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,641,651,621,63
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,411,401,391,40
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,030,040,090,12
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-04-0122021-04-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-06-302021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej49,00-11,00-30,00-93,00

Wpływy108,00132,0034,0058,00

Z tytułu posiadanych lokat108,00132,0034,0058,00

Z tytułu zbycia składników lokat0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki59,00143,0064,00151,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa56,00112,0061,00121,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza1,002,003,007,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe2,0029,000,0023,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-193,00-388,00-253,00-438,00

Wpływy0,000,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki193,00388,00253,00438,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych193,00388,00253,00437,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,001,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-144,00-399,00-283,00-531,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego717,00972,002 463,002 711,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)573,00573,002 180,002 180,00
INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja_dodatkowa .pdfINFORMACJA DODATKOWA


SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2021 rok2 kwartał

2022 roku2022 roku2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe15 56815 12096,2715 56815 20195,3915 56815 33294,0314 69114 77687,08

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


7 900,007 913,007 802,0049,67

Obligacje


7 900,007 913,007 802,0049,67

OK0423 (PL0000112900)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-04-250%1 000,002 500,002 485,002 376,0015,13

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-01-252,50%1 000,00900,00923,00889,005,66

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2022-11-256,68%1 000,004 500,004 505,004 537,0028,88

Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:


7 700,007 655,007 318,0046,60

Obligacje


7 700,007 655,007 318,0046,60

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2025-04-250,75%1 000,002 000,002 012,001 688,0010,75

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2024-01-253,21%1 000,001 000,00993,001 008,006,42

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2025-05-256,68%1 000,004 700,004 650,004 622,0029,43

Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjneTYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota_1.pdfPOLITYKA RACHUNKOWOŚCI - NOTA 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe12,00


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych375,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw24,00

Pozostałe zobowiązania1,00


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Michał TuczyńskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk