• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4: raport finansowy (2021-11-04 17:51)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za3kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-07-01do2021-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77PLFIZ000125info@rockbridge.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat18,004,00

Koszty funduszu netto71,0016,00

Przychody z lokat netto-53,00-12,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-4,00-1,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-14,00-3,00

Wynik z operacji-71,00-16,00

Zobowiązania135,0029,00

Aktywa16 785,003 623,00

Aktywa netto16 650,003 594,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych136 042136 042

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,3926,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,52-0,11

BILANS3kwartał2kwartał2020rok3kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa16 785,0016 968,0017 598,0017 682,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 134,002 180,002 711,002 828,00

Należności0,000,000,000,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku15 644,0014 776,0014 887,0014 847,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa7,0012,000,007,00

Zobowiązania135,00134,00209,00109,00

Aktywa netto (I-II)16 650,0016 834,0017 389,0017 573,00

Kapitał funduszu-14 533,00-14 420,00-14 057,00-13 873,00

Kapitał wpłacony, w tym:768 925,00768 925,00768 925,00768 925,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-783 458,00-783 345,00-782 982,00-782 798,00

Dochody zatrzymane31 138,0031 195,0031 293,0031 340,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42 424,0042 477,0042 575,0042 621,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-11 286,00-11 282,00-11 282,00-11 281,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia45,0059,00153,00106,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)16 650,0016 834,0017 389,0017 573,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych136 042,00136 966,00139 898,00141 385,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,39122,91124,29124,29
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych136042,00Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,39


Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

A

136042,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A

122,39


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przychody z lokat18,0058,0052,00217,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe18,0058,0052,00217,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu71,00209,0073,00219,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:60,00179,0062,00188,00

stała część wynagrodzenia60,00179,0062,00188,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza6,0016,006,0017,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe1,001,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe4,0013,005,0014,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)71,00209,0073,00219,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-53,00-151,00-21,00-2,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-18,00-112,00-11,00196,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-4,00-4,00187,00200,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-14,00-108,00-198,00-4,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji-71,00-263,00-32,00194,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,52-1,92-0,231,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,52-1,92-0,231,37Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-07-0132020-01-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-09-302020-09-30

Zmiana wartości aktywów netto0,000,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego16 834,0017 389,0018 287,0018 287,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-71,00-263,00195,00194,00

przychody z lokat netto-53,00-151,00-47,00-2,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-4,00-4,00200,00200,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-14,00-108,0042,00-4,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-71,00-263,00195,00194,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-113,00-476,00-1 093,00-909,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-113,00-476,00-1 093,00-909,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-184,00-739,00-898,00-715,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego16 650,0016 650,0017 389,0017 573,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym16 828,0017 072,0017 913,0018 066,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych924,003 856,008 825,007 338,00

saldo zmian-924,00-3 856,00-8 825,00-7 338,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:136 042,00136 042,00139 898,00141 385,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych7 658 464,007 658 464,007 658 464,007 658 464,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 522 422,007 522 422,007 518 566,007 517 079,00

saldo zmian136 042,00136 042,00139 898,00141 385,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych136 042,00136 042,00139 898,00141 385,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
0,000,000,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego122,91124,29122,96122,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego122,39122,39124,29124,29

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,42-1,531,081,08

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,39122,39123,13123,13

data wyceny2021-09-302021-09-302020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,94124,27124,53124,53

data wyceny2021-07-302021-01-292020-07-312020-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym122,39122,39124,30124,29

data wyceny2021-09-302021-09-302020-12-302020-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,39122,39124,29124,29

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,671,641,621,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,411,401,391,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,140,130,120,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-937,00-1 030,002 667,003 774,00

Wpływy1 615,001 673,005 764,007 029,00

Z tytułu posiadanych lokat1,0059,0019,00259,00

Z tytułu zbycia składników lokat1 614,001 614,005 745,006 770,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki2 552,002 703,003 097,003 255,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat2 485,002 485,003 027,003 027,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa60,00181,0063,00191,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza5,0012,006,0013,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe2,0025,001,0024,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-109,00-547,00-361,00-1 182,00

Wpływy0,000,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki109,00547,00361,001 182,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych109,00546,00359,001 178,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,001,002,004,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 046,00-1 577,002 306,002 592,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 180,002 711,00522,00236,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 134,001 134,002 828,002 828,00

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

ID_RB10.pdfSKŁADNIKI LOKAT

3 kwartał2 kwartał2020 rok3 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe155681564493,20146911477687,08146911488784,60146911484783,97

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0,000,000,000,00

Obligacje


0,000,000,000,00Bony skarbowe


0,000,000,000,00Bony pieniężne


0,000,000,000,00Inne


0,000,000,000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


15600,0015568,0015644,0093,20

Obligacje


15600,0015568,0015644,0093,20

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2024-01-250,2500 (ZMIENNY)1000,001000,00993,001004,005,98

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-250,2500 (ZMIENNY)1000,004500,004505,004515,0026,90

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-252,5000 (STALY)1000,00900,00923,00940,005,60

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-250,2500 (ZMIENNY)1000,004700,004650,004726,0028,15

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500 (STALY)1000,002000,002012,001985,0011,83

OK0423 (PL0000112900)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-04-250,0000 (ZERO)1000,002500,002485,002474,0014,74

Bony skarbowe


0,000,000,000,00Bony pieniężne


0,000,000,000,00Inne


0,000,000,000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0,000,000,000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,000,000,00Certyfikaty inwestycyjne


0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0,00
0,000,00

W walutach państw nienależących do OECD0,00
0,000,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0,00
0,000,00

W walutach państw nienależących do OECD
0,00
0,000,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00


0,000,000,00

Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00Prawa współwłasności nieruchomości:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00Użytkowanie wieczyste:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

RB10_Nota_1.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe0,00


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych113,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw21,00

Pozostałe zobowiązania1,00
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Krzysztof MazurekPrezes Zarządu


Witold ChuśćWiceprezes Zarządu


Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu


Michał TuczyńskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk