• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4: raport finansowy (2021-08-04 18:26)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-04-01do2021-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-08-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-03-984140465839www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat204

Koszty funduszu netto6815

Przychody z lokat netto-48-11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-75-16

Wynik z operacji-123-27

Zobowiązania13430

Aktywa16 9683 753

Aktywa netto16 8343 724

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych136 966136 966

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,9127,19

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,900,00

BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa16 96817 34517 59818 076

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 1802 4632 711522

Należności0000

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:14 77614 86514 88717 542

dłużne papiery wartościowe14 77614 86514 88717 542

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa1217012
Zobowiązania134278209386
Aktywa netto (I-II)16 83417 06717 38917 690

Kapitał funduszu-14 420-14 310-14 057-13 787

Kapitał wpłacony768 925768 925768 925768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-783 345-783 235-782 982-782 712

Dochody zatrzymane31 19531 24331 29331 172

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42 47742 52542 57542 641

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-11 282-11 282-11 282-11 469

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia59134153305

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)16 83417 06717 38917 690
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych136 966137 854139 898142 071

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,91123,80124,29124,51
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych136 966Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,91


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 136 966,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 122,910


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat204076165

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe204076165

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000
Koszty funduszu6813872146

Wynagrodzenie dla towarzystwa5911962126

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza410611

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości0000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe5949
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)6813872146

Przychody z lokat netto (I-IV)-48-98419

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-75-94196207

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:


13

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-75-94196194

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji-123-192200226
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,90-1,401,411,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,90-1,401,411,59Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-06-302020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego17 06717 38918 28718 287

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-123-192195226

przychody z lokat netto-48-98-4719

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0020013

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-75-9442194

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-123-192195226

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-110-363-1 093-823

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-110-363-1 093-823

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-233-555-898-597

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego16 83416 83417 38917 690

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 02817 19717 91318 120

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8882 9328 8256 652

saldo zmian-888-2 932-8 825-6 652

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych7 658 4647 658 4647 658 4647 658 464

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 521 4987 521 4987 518 5667 516 393

saldo zmian136 966136 966139 898142 071

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych136 966136 966139 898142 071

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego123,80124,29122,96122,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego122,91122,91124,30124,51

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,72-1,111,081,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,91122,91123,13123,13

data wyceny2021-06-302021-06-302020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym123,69124,27124,53124,51

data wyceny2021-04-302021-01-292020-07-312020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym122,91122,91124,29124,51

data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-302020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,91122,91124,29124,51

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,621,631,621,62

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,411,401,391,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,100,120,120,12

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012

2 0212 020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-30-934391 107

Wpływy34585081 265

Z tytułu posiadanych lokat3458209240

Z tytułu zbycia składników lokat002991 025

Pozostałe0000
Wydatki6415169158

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat0000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa6112164128

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza3757

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe023023
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-253-438-462-821

Wpływy0000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki253438462821

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych253437460819

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0122
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-283-531-23286

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 4632 711545236

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 1802 180522522
INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Inf_dodatkowa RB10.pdf


SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe14 69114 77687,0814 69114 86585,7014 69114 88784,6017 18117 54297,05

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


6006016103,60

Obligacje


6006016103,60

PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2021-07-251,7500% (STAŁY KUPON)1 000,006006016103,60

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


14 10014 09014 16683,48

Obligacje


14 10014 09014 16683,48

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,004 5004 5054 51326,60

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-252,5000% (STAŁY KUPON)1 000,009009239425,55

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,004 7004 6504 71527,79

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500% (STAŁY KUPON)1 000,003 0003 0192 99117,63

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2024-01-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,001 0009931 0055,92

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
RB10_polityk.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe0
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych109
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw23
Pozostałe zobowiązania2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
2021-08-04Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
2021-08-04Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk