• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4: raport finansowy (2021-05-05 18:10)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-01-01do2021-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-05-05
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-03-984140465839www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat204

Koszty funduszu netto7015

Przychody z lokat netto-50-11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-19-4

Wynik z operacji-69-15

Zobowiązania27860

Aktywa17 3453 722

Aktywa netto17 0673 662

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych137 854137 854

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,8026,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,500,00

BILANS1kwartał4kwartał2020rok1kwartał

2021roku2020roku2020roku

Aktywa17 34517 59817 59818 340

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 4632 7112 711545

Należności000


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu000


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:14 86514 88714 88717 777

dłużne papiery wartościowe14 86514 88714 88717 777

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:000


dłużne papiery wartościowe000


Nieruchomości000


Pozostałe aktywa170018
Zobowiązania278209209489
Aktywa netto (I-II)17 06717 38917 38917 851

Kapitał funduszu-14 310-14 057-14 057-13 426

Kapitał wpłacony768 925768 925768 925768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-783 235-782 982-782 982-782 351

Dochody zatrzymane31 24331 29331 29331 168

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42 52542 57542 57542 637

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-11 282-11 282-11 282-11 469

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia134153153109

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)17 06717 38917 38917 851
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych137 854139 898139 898144 971

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,80124,29124,29123,13
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych137 854Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,80


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 137 854,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 123,800


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przychody z lokat20208989

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe20208989

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000
Koszty funduszu70707474

Wynagrodzenie dla towarzystwa60606464

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza6655

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości0000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe4455
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)70707474

Przychody z lokat netto (I-IV)-50-501515

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-19-191111

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:001313

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-19-19-2-2

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji-69-692626
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,50-0,500,180,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,50-0,500,180,18Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego17 38917 38918 28718 287

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-69-692626

przychody z lokat netto-50-501515

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat001313

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-19-19-2-2

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-69-692626

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-253-253-462-462

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-253-253-462-462

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-322-322-436-436

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego17 06717 06717 85117 851

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 36717 36718 28818 288

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 0442 0443 7523 752

saldo zmian-2 044-2 044-3 752-3 752

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:137 854137 854144 971144 971

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych7 658 4647 658 4647 658 4647 658 464

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 520 6107 520 6107 513 4937 513 493

saldo zmian137 854137 854144 971144 971

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych137 854137 854144 971144 971

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego124,29124,29122,96122,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego123,80123,80123,13123,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,39-0,390,140,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym123,80123,80123,13123,13

data wyceny2021-03-312021-03-312020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym124,27124,27123,29123,29

data wyceny2021-01-292021-01-292020-02-282020-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym123,80123,80123,13123,13

data wyceny2021-03-312021-03-312020-03-312020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,80123,80123,13123,13

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,651,651,641,64

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,421,421,421,42

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,140,140,110,11

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-0112020-01-011

20212020

do 2021-03-312021-01-012020-03-312020-01-01

2021-03-312020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-63-63668668

Wpływy2424757757

Z tytułu posiadanych lokat24243131

Z tytułu zbycia składników lokat00726726

Pozostałe0000
Wydatki87878989

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat0000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa60606464

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza4422

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe23232323
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-185-185-359-359

Wpływy0000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Wydatki185185359359

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych184184359359

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe1100
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-248-248309309

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 7112 711236236

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 4632 463545545

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

RB10_dodatkowa inf.pdfSKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2020 rok1 kwartał

2021 roku2020 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe14 69114 86585,7014 69114 88784,6014 69114 88784,6017 47917 77796,93

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


6006016113,52

Obligacje


6006016113,52

PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2021-07-251,7500% (STAŁY KUPON)1 000,006006016113,52

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


14 10014 09014 25482,18

Obligacje


14 10014 09014 25482,18

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,004 5004 5054 52426,08

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-252,5000% (STAŁY KUPON)1 000,009009239445,44

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,004 7004 6504 74127,34

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500% (STAŁY KUPON)1 000,003 0003 0193 03917,52

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2024-01-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,001 0009931 0065,80

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

RB10_polityk.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych253

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw24

Pozostałe zobowiązania1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-05Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.2021-05-05Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.2021-05-05Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk