• Odbierz prezent
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4: raport finansowy (2021-04-14 20:12)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-04-14
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-03-984140465839www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ogranic zoną odpowi edzial nośc ią Sp. k.2021-04-12
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

RB10-WPROW-RSF_2020.pdfKOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

RB10-PIPRE-RSF_2020.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

RB10-SZDFU-RSF_2020.pdf


Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne BI4.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
Przychody z lokat244387

Koszty funduszu netto291317

Przychody z lokat netto-4770

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat200124

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat42-53

Wynik z operacji195141

Zobowiązania209384

Aktywa17 59818 671

Aktywa netto17 38918 287

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych139 898148 723

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,29122,96

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,390,95BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa17 59818 671

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 711236

Należności00

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:14 88718 435

dłużne papiery wartościowe14 88718 435

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00

dłużne papiery wartościowe00

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania209384

Aktywa netto (I-II)17 38918 287

Kapitał funduszu-14 057-12 964

Kapitał wpłacony768 925768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-782 982-781 889

Dochody zatrzymane31 29331 140

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto42 57542 622

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-11 282-11 482

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia153111

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)17 38918 287


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych139 898148 723

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,29122,96


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych139 898


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,29Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 139 898


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 124,29RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat244387

Dywidendy i inne udziały w zyskach00

Przychody odsetkowe244387

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych00

Pozostałe00


Koszty funduszu291317

Wynagrodzenie dla towarzystwa250275

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza2224

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne10

Usługi w zakresie rachunkowości00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych00

Pozostałe1818


Koszty pokrywane przez towarzystwo00

Koszty funduszu netto (II-III)291317

Przychody z lokat netto (I-IV)-4770

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)24271

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:200124

z tytułu różnic kursowych00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:42-53

z tytułu różnic kursowych00

Wynik z operacji195141


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,390,95

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,390,95


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto-898-3 330

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego18 28721 617

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:195141

przychody z lokat netto-4770

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat200124

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat42-53

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji195141

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 093-3 471

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 093-3 471

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-898-3 330

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego17 38918 287

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 91319 644

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 825,0028 395,00

saldo zmian-8 825,00-28 395,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych7 658 464,007 658 464,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 518 566,007 509 741,00

saldo zmian139 898,00148 723,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych139 898,00148 723,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego122,96122,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego124,29122,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,080,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym123,13121,89

data wyceny2020-03-312019-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym124,53123,18

data wyceny2020-07-312019-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym124,30122,97

data wyceny2020-12-302019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny124,29122,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,621,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,391,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,120,12

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 7432 516

Wpływy7 062217 158

Z tytułu posiadanych lokat292403

Z tytułu zbycia składników lokat6 770216 755

Pozostałe00


Wydatki3 319214 642

Z tytułu posiadanych lokat00

Z tytułu nabycia składników lokat3 027214 329

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa252278

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza1510

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych10

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych00

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe2425


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 268-3 120

Wpływy00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00


Wydatki1 2683 120

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 2633 098

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe522


Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)2 475-604

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego236840

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)2 711236

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

RB10-INFDO-RSF_2020.pdf


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_BI4.pdf


SFTR_RB10_Roczne_31.12.2020.pdf


OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

RB10-OSPOP-RSF_2020.pdf


Oświadczenie RN_par. 70.8_BI4 2020.pdfOŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

RB10-OSDEP-RSF_2020.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

RB10-OSZAR-RSF_2020.pdf
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

RB10-OPRAW-RSF_2020.pdf
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

RB10-RAPOD-RSF_2020.pdf
STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe14 69114 88784,6018 18118 43598,74

Instrumenty pochodne000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


6006016103,47

Obligacje


6006016103,47

PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2021-07-251,7500% (STAŁY KUPON)1 000,006006016103,47

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


14 10014 09014 27781,13

Obligacje


14 10014 09014 27781,13

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,004 5004 5054 51625,66

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-252,5000% (STAŁY KUPON)1 000,009009239675,50

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,004 7004 6504 72526,85

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500% (STAŁY KUPON)1 000,003 0003 0193 06217,40

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2024-01-250,2800% (ZMIENNY KUPON)1 000,001 0009931 0075,72

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
00,0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

RB10-PRAFU-RSF_2020.pdfNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe0NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych184

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw24

Pozostałe zobowiązania1NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

2 711

MBANK S.A.2 7112 711II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

929


929929
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

RB10-RYZYK-RSF_2020.pdfNOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 711


2) Należnościw tys.0


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.14 887


- dłużne papiery wartościowew tys.14 887


II. Zobowiązaniaw tys.209


w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 711


2) Należnościw tys.0


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.14 887


- dłużne papiery wartościowew tys.14 887


II. Zobowiązaniaw tys.209


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.2 711


2) Należnościw tys.0


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.14 887


- dłużne papiery wartościowew tys.14 887


II. Zobowiązaniaw tys.209
Razemw tys.17 389


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta(nazwa)NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku20042
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:0

Dywidendy i inne udziały w zyskach0

Przychody odsetkowe0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0

Dodatnie saldo różnic kursowych0

Pozostałe:0


0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia250
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-14Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.2021-04-14Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.2021-04-14Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-14Marcin OstrowskiDyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.2021-04-14
Katarzyna Kosior
Dyrektor
Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk