• Odbierz prezent
ROBYG S.A.: ROBYG S.A. –  Zawarcie umowy finansowania (2021-03-23 15:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Zawarcie umowy finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. ROBYG S.A. zawarła z BRICKS ACQUISITIONS LIMITED z siedzibą w Londynie będącym jedynym akcjonariuszem Spółki („Bricks”) umowę finansowania na kwotę 100.000.000,00 PLN („Umowa”).
Kwota udzielonego finansowania jest oprocentowana według stopy procentowej równej sumie WIBOR 6M plus marża w skali roku.
Zgodnie z Umową ewentualna spłata udzielonego finansowania oraz wybór terminów dokonywanych spłat należy do wyłącznej decyzji Spółki, na co Bricks wyraża zgodę. Ponadto, Bricks może żądać konwersji części lub całości kwoty udzielonego a niespłaconego finansowania na kapitał (akcje) Spółki.
Ze względu na opisane powyżej oraz inne zapisy zawarte w Umowie, udzielone finansowanie ma charakter instrumentu kapitałowego i zostanie zaklasyfikowane jako część kapitałów własnych Spółki zarówno w jednostkowych, jak i w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej1
(ulica)(numer)
(22) 419 11 00(22) 419 11 03
(telefon)(fax)
sekretariat@robyg.com.plwww.robyg.com.pl
(e-mail)(www)
525-23-92-367140900353
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-23Oleg Zaslavsky
Wojciech Gruza
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk