• Odbierz prezent
ROBYG S.A.: ROBYG S.A. –   Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PD (2021-06-17 17:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PD
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 17 maja 2011 r., w którym Spółka informowała o potencjalnej emisji przez Spółkę obligacji niezabezpieczonych do kwoty 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 150 000 sztuk obligacji na okaziciela serii PD o łącznej wartości 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje serii PD przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 64 inwestorom (w tym subfunduszom).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej1
(ulica)(numer)
(22) 419 11 00(22) 419 11 03
(telefon)(fax)
sekretariat@robyg.com.plwww.robyg.com.pl
(e-mail)(www)
525-23-92-367140900353
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-17Artur Ceglarz
Eyal Keltsh
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk