• Odbierz prezent
ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Potencjalna emisja obligacji przez ROBYG S.A. (2021-05-17 20:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. – Potencjalna emisja obligacji przez ROBYG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że rozważa wyemitowanie w terminie do 30 czerwca 2021 roku, w ramach programu do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („Kwota Programu”) (”Program Emisji Obligacji”), niezabezpieczonych obligacji do kwoty 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym kwota może zostać podwyższona na podstawie decyzji Emitenta).
Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 5 lat od dnia emisji.

Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2021 r. poz. 187, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 355, z późn. zm.) .
Oferującym w ramach Programu Emisji Obligacji będzie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „mBank”) oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pekao"), z którymi Spółka zawarła stosowną umowę.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku ustanowieniem nowego Programu Emisji Obligacji, zostanie rozwiązana (w tym w wyniku wypowiedzenia):
1. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN z dnia 21 czerwca 2016 roku, zawartą pomiędzy Robyg S.A. i Bankiem Pekao S.A.;
2. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN z dnia 8 lutego 2018 roku, zawartą pomiędzy Robyg S.A., Bankiem Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK S.A.); oraz
3. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN z 23 października 2019 r. (ze zm.), zawartą pomiędzy Robyg S.A. i mBankiem.
Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji zamiarów Spółki odnośnie powyższej emisji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Rzeczypospolitej1
(ulica)(numer)
(22) 419 11 00(22) 419 11 03
(telefon)(fax)
sekretariat@robyg.com.plwww.robyg.com.pl
(e-mail)(www)
525-23-92-367140900353
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-17Artur Ceglarz
Wojciech Gruza
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk