• Odbierz prezent
REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy. (2021-03-09 17:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2021 i 13/2021, dotyczących Zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 9 marca 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku, na godzinę 12:00, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2020, a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki za rok 2020 z uwzględnieniem wymagań wynikających z ,,Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020;
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutoriów z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;
10.Zamknięcie obrad.
Wniosek Akcjonariuszy dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał, a także nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku pozostają bez zmian.
Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Wniosek o umieszczenie spraw w porzadku obrad wraz z projektami uchwał..pdf
Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad ZWZ 31.03.2021r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


REMAK-ENERGOMONAŻ SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chłodna51
(ulica)(numer)
032 783 53 60032 783 53 70
(telefon)(fax)
remak@remak.com.plwww.remak.com.pl
(e-mail)(www)
754-00-13-369530916125
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-09Aleksander UmińskiPrezes Zarządu


2021-03-09Marcin GarlejWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk