• Odbierz prezent
REMAK: raport finansowy (2021-03-03 06:39)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-03
REMAK-ENERGOMONAŻ SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chłodna51
(ulica)(numer)
032 783 53 60032 783 53 70
(telefon)(fax)
remak@remak.com.plwww.remak.com.pl
(e-mail)(www)
754-00-13-369530916125
(NIP)(REGON)
259400AUD8Y3LCW8FJ950000021123
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów296 728,00374 038,0066 320,0086 949,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 366,0012 737,004 775,002 961,00

Zysk (strata) brutto20 304,0012 035,004 538,002 798,00

Zysk (strata) netto16 231,0010 650,003 628,002 476,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 352,0030 578,007 007,007 108,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 636,00-717,002 601,00-167,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 007,00-8 679,00-449,00-2 018,00

Przepływy pieniężne netto, razem40 981,0021 182,009 159,004 924,00

Aktywa, razem249 964,00202 926,0054 166,0047 652,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania195 300,00164 686,0042 320,0038 672,00

Zobowiązania długoterminowe654,0014 401,00142,003 382,00

Zobowiązania krótkoterminowe143 943,00101 484,0031 192,0023 831,00

Kapitał własny54 664,0038 240,0011 845,008 980,00

Kapitał zakładowy7 500,007 500,001 625,001 761,00

Liczba akcji (w szt.)3 000 000,003 000 000,003 000 000,003 000 000,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)5,413,551,210,83

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,413,551,210,83

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)18,2212,753,952,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)18,2212,753,952,99

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie finansowe za rok 2020.xhtmlSprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2020.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrzne sprawozdania finansowego za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności za rok 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności za rok 2020.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrznesprawozdania z działalności za 2020 rok

Pismo Prezesa Zarządu.xhtmlPismo prezesa zarządu

Pismo Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESPodpis zewnętrzny pisma prezesa zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.xhtmlOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.xhtml.XAdESPodpis zewnętrzny oświadczenia zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.XAdESPodpis zewnętrzny informacji zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego.xhtmlOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.xhtmlOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny sprawozdania firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk