• Odbierz prezent
: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok (2021-05-26 15:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2020
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. podjął uchwałę̨ w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.
W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w wysokości 29 095 746,74 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) poprzez przeznaczenie go w kwocie 5 616 877,28 zł (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję, a w pozostałej części przeznaczyć kwotę 23 478 869,46 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
Zarząd Spółki zawnioskował również o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2021 r.
Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż powyższy wniosek Zarządu Spółki jest zgodny z przyjętą i ogłoszoną przez Spółkę polityką w zakresie wypłaty dywidendy i stanowi rekomendację wypłaty dywidendy na poziomie około 19,3% zysku netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 26 May 2021 the Management Board adopted a resolution concerning adoption and submission to the Annual Shareholders’ Meeting a recommendation concerning an allocation of the Company’s net profit obtained in 2020, part of which is to be paid out to the Company’s shareholders as a dividend.

Pursuant to the above, the Management Board recommends that the Annual Shareholders’ Meeting allocate the profit after tax (the net profit) obtained in 2020 in the amount of PLN 29 095 746.74 (twenty nine million ninety five thousand seven hundred forty six zloty and seventy four grosz) as follows: PLN 5 616 877.28 (five million six hundred sixteen thousand eight hundred seventy seven zloty and twenty eight grosz) is to be paid out to the Company’s shareholders as a dividend at PLN 0.19 (nineteen grosz) per share, while the remainder, i.e. PLN 23 478 869.46 (twenty three million four hundred seventy eight thousand eight hundred sixty nine zloty and forty six grosz) is to be transferred to the Company’s reserve capital.

The Management Board also recommends that the dividend date be set to 30 June 2021, with dividend payment occurring on 8 July 2021.

The above recommendation has been submitted to the Supervisory Board for endorsement, pursuant to § 15 Section 2 Item 1) of the Company’s Articles of Association, following which it will be formally submitted to the Annual Shareholders’ Meeting for approval, pursuant to Art. 395 §2 Item 2 of the Commercial Companies Code.

The Management Board hereby informs that the above recommendation of the Company’s Management Board corresponds to the adopted and announced dividend policy and constitutes a recommendation on the disbursement of the dividend at the level of approx. 19.3% of net profit.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk