• Odbierz prezent
RBS: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A. (2021-03-26 15:16)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2019/2020)
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2019/2020).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2019/2020).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
14.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-26 15:16:50Paweł BuszCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk