• Odbierz prezent
RAWLPLUG: raport finansowy (2021-03-26 06:59)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
RAWLPLUG S.A.
(pełna nazwa emitenta)
RAWLPLUGwyroby metalowe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwidzyńska6
(ulica)(numer)
+48 71 32 60 100+48 71 37 26 111
(telefon)(fax)
ir@rawlplug.comwww.rawlplug.pl
(e-mail)(www)
895-16-87-880932098397
(NIP)(REGON)
259400JDPH8TEPBTA0210000033537
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul . Abpa A. Baraniaka 88 E
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług787 628,00813 726,00176 038,00189 159,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej80 005,0055 940,0017 881,0013 004,00
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej68 559,0046 313,0015 323,0010 766,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej57 927,0036 632,0012 947,008 516,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej50 056,0030 509,0011 188,007 092,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej106 335,0078 417,0023 766,0018 229,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-47 205,00-46 243,00-10 550,00-10 750,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-59 683,00-32 585,00-13 339,00-7 575,00
Przepływy pieniężne netto, razem-553,00-411,00-124,00-96,00
Średnia ważona liczba akcji 31 902 149,0032 560 000,0031 902 149,0032 560 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,570,940,350,22
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 996 715,00974 365,00215 982,00228 805,00
Zobowiązania długoterminowe206 647,00264 075,0044 779,0062 011,00
Zobowiązania krótkoterminowe 262 982,00232 865,0056 987,0054 682,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej478 160,00434 761,00103 614,00102 093,00
Kapitał zakładowy 32 560,0032 560,007 056,007 646,00
Liczba akcji na dzień bilansowy31 059 401,0032 560 000,0031 059 401,0032 560 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)15,4013,353,343,14
Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy 1.01-31.12.2020 r. oraz 1.01-31.12.2019 r. Dane 'na dzień' przedstawiają dane na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
rwl_2020-12-31.zipGrupa Kapitałowa RAWLPLUG S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020
rwl_2020-12-31.zip.XAdESGrupa Kapitałowa RAWLPLUG S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020 Podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtmlSprawozdanie Zarządu Grupy RAWLPLUG i RAWLPLUG S.A. 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu Grupy RAWLPLUG i RAWLPLUG S.A. 2020 Podpisy
Ocena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. dotycząca sprawozdań Spółki RAWLPLUG S.A. i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Oswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SSF Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Rawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SSF Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020 Podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk