• Odbierz prezent
RAWLPLUG: raport finansowy (2021-03-26 06:57)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
RAWLPLUG S.A.
(pełna nazwa emitenta)
RAWLPLUGwyroby metalowe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwidzyńska6
(ulica)(numer)
+48 71 32 60 100+48 71 37 26 111
(telefon)(fax)
ir@rawlplug.comwww.rawlplug.pl
(e-mail)(www)
895-16-87-880932098397
(NIP)(REGON)
259400JDPH8TEPBTA0210000033537
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
dane dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług378 022,00363 952,0084 489,0084 605,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 841,001 263,003 988,00294,00
Zysk (strata) brutto39 495,0025 659,008 827,005 965,00
Zysk (strata) netto36 769,0024 284,008 218,005 645,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 029,0012 297,006 935,002 859,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 840,00-9 044,00-1 529,00-2 102,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-24 694,00-9 436,00-5 519,00-2 194,00
Przepływy pieniężne netto, razem-505,00-6 183,00-113,00-1 437,00
Średnia ważona liczba akcji 31 902 149,0032 560 000,0031 902 149,0032 560 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,150,750,260,17
dane dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 717 242,00698 878,00155 422,00164 114,00
Zobowiazania długoterminowe197 870,00223 847,0042 877,0052 565,00
Zobowiązania krótkoterminowe 155 255,00135 178,0033 643,0031 743,00
Kapitał własny 364 117,00339 853,0078 902,0079 806,00
Kapitał zakładowy 32 560,0032 560,007 056,007 646,00
Lliczba akcji na dzień bilansowy31 059 401,0032 560 000,0031 059 401,0032 560 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,7210,442,542,45
Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy 1.01-31.12.2020 r. oraz 01-01-31.12.2019 r. Dane 'na dzień' przedstawiają dane na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe RAWLPLUG S.A. za okres od 1.01 do 31.12.2020 roku
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe RAWLPLUG S.A. za okres od 1.01 do 31.12.2020 roku Podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. i RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. i RAWLPLUG S.A. za rok 2020 Podpisy
Ocena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. dotycząca sprawozdań Spółki RAWLPLUG S.A. i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Oswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Rawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2020 Podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk