• Odbierz prezent
Ranking brokerów - kto wypadł najlepiej w IV kwartale 2017

[Aktualizacja 8 kwietnia 2020r. 9:14]

Wszystkie polskie domy maklerskie oraz brokerzy forex podały już dane na temat wyników osiąganych przez swoich klientów na rynku OTC. Dzięki temu możemy przedstawić kolejny ranking brokerów Forex, wskazujący na podmioty, których klienci najlepiej radzą sobie w handlu kontraktami CFD na najbardziej popularne klasy aktywów. W najnowszym rankingu doszło do zmiany na pozycji lidera.

 

Ze względu na wprowadzone w 2016 roku wytyczne dla polskich domów maklerskich co kwartał mamy możliwość przeanalizowania tego jak polscy traderzy radzą sobie na rynku OTC. Za nami już 5 podsumowań kwartalnych – IIIQ 2016, IVQ 2016, IQ 2017, IIQ 2017, IIIQ 2017. Po raz trzeci serwis FxMag.pl na podstawie tych danych przygotował specjalny ranking. Zostało nim objętych 6 polskich domów maklerskich działających na rynku Forex, a także dwóch brokerów zagranicznych, którzy działają na rynku polskim i również podają dane o wynikach swoich klientów (choć nie są do tego zobligowani).

 

Poprzednie zestawienie

W III kwartale 2017 roku najlepiej wypadł Noble Securities (Noble Markets), który nieznacznie wyprzedził w punktacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (BossaFX). Trzecie miejsce zajął inny z domów maklerskich działających przy dużym banku – DM mBank (mForex).

 

ranking forex

 

Przed przejściem do rankingu omówimy jednak tendencje widoczne w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD na przestrzeni sześciu kwartałów. Zarówno w przypadku samego rankingu, jak i omówienia kategorii, skupiamy się na kontraktach CFD na waluty, indeksy i towary, jako że są to najbardziej popularne instrumenty wśród traderów.

 

Waluty –stabilne wyniki

Waluty to jedyna spośród trzech kluczowych kategorii, w której część brokerów wykazała poprawę wyników swoich klientów. W ujęciu średnim był to jednak gorszy kwartał od poprzedniego, gdyż średni odsetek zyskujących traderów spadł z 35,82% do 34,54%. Był zatem tylko minimalnie wyższy od najgorszego dotąd IV kwartału 2016 roku (34,51% zyskujących). Kategoria walut jest przy tym tą, w której wyniki wykazują się najmniejszym zróżnicowanie w poszczególnych kwartałach i pomiędzy brokerami.

W IV kwartale 2017 roku brokerami, których klienci poprawili się w handlu kontraktami CFD na waluty byli BM Alior Bank, X-Trade Brokers, TMS Brokers i Admiral Markets. Jest to dokładnie połowa brokerów objętych rankingiem. Biorąc pod uwagę średnie wyniki prezentowane przez brokerów (na przestrzeni ostatnich 6 kwartałów) na pozycji lidera zestawienia w kategorii walut nie doszło do zmiany – wciąż jest nim DM BOŚ, przed Noble Securities. Zmiany nie nastąpiły również na kolejnych pozycjach. Zdecydowanie najsłabiej w tej kategorii wypada DM mBank.

 

ranking forex

 

Indeksy – najsłabsze wyniki

W przypadku indeksów spadek odsetka zyskujących był dużo bardziej wyraźny niż w przypadku walut, a dodatkowo, w tej kategorii żaden broker nie przedstawił wyników lepszych od poprzedniego kwartału. Odsetek zyskujących na kontraktach CFD na indeksy spadł w IV kwartale z 37,37% do 30,74%. Dotychczas najgorszym kwartałem dla tej kategorii był I kwartał 2017 roku, gdy zyskiwało jedynie 31,93%. Końcówka 2017 roku była więc dla traderów handlujących na indeksach najgorszym okresem w ciągu ostatniego 1,5 roku.

Indeksy to kategoria, w przypadku której wyniki pomiędzy prezentowane przez poszczególnych brokerów różnią się najmocniej, choć wynika to w głównej mierze ze słabych wyników, jakie co kwartał publikuje BM Alior Bank. Są one wyraźnie, bo o kilkanaście punktów procentowych, niższe niż te, które podają pozostali brokerzy. Gdybyśmy wyjęli dane dotyczące klientów Alior Banku z zestawienia, to różnice pomiędzy wynikami byłyby podobne jak w przypadku walut.

W ogólnym zestawieniu dla indeksów, najlepszymi wynikami na przestrzeni 1,5 roku pochwalić się mogą klienci Noble Securities. Minimalnie słabsze wyniki prezentował w tym okresie DM BOŚ. W porównaniu do zestawienia po poprzednim kwartale nie doszło do zmian na poszczególnych miejscach. Wciąż wyraźnie najsłabsze wyniki prezentuje wspomniany wcześniej Alior.

 

ranking forex

 

Towary – najlepsza kategoria

Wyraźny spadek odsetka zyskujących widoczny był również w przypadku kontraktów na towary/surowce, wśród których za najpopularniejsze aktywa należałoby uznać złoto i ropę naftową. W tym przypadku spadek odsetka zyskujących wykazali wszyscy brokerzy poza CMC Markets. W przypadku tego brokera był on taki sam jak kwartał wcześniej. Odsetek zyskujących (w ujęciu średnim) spadł w porównaniu do poprzedniego kwartału z 42,42% do 36,24%. Podobnie jak w przypadku indeksów, IV kwartał 2017 roku okazał się najgorszym okresem z ostatnich 6 kwartałów. Wcześniej to miano przypadało IV kwartałowi 2016 roku, w którym na towarach zyskiwało 37,14%.

Pomimo wyraźnego spadku odsetka zyskujących, towary to wciąż kategoria, w przypadku której zarabia największa część traderów. W IV kwartale odsetek zyskujących był tutaj największy, a w przypadku średniej dla 6 ostatnich kwartałów wyniósł 40,52% w porównaniu do 36,93% dla walut i 35,72% dla indeksów (37,06% przy wyłączeniu danych BM Alior Bank).

Najlepszymi wynikami na przestrzeni ostatnich 6 kwartałów w kategorii towary mogą pochwalić się klienci DM BOŚ, którzy znów okazali się lepsi od klientów Noble Securities. Najsłabiej w tej kategorii wypadają traderzy handlujący na platformach CMC Markets. W porównaniu do zestawienia po poprzednim kwartale Admiral Markets awansował na 3. Miejsce kosztem DM mBank.

 

ranking forex

 

Ranking za IV kwartał 2017 roku

Wiemy już jak kształtowały się wyniki polskich traderów w poszczególnych kategoriach na przestrzeni ostatnich kwartałów. Teraz możemy przejść do podsumowania samych wyników w IV kwartale i porównania ich pomiędzy działającymi w Polsce brokerami. Zbiorcze dane przedstawia poniższa tabela. Wynik zbiorczy został przedstawiony w postaci średniej arytmetycznej. Nie dysponujemy bowiem danymi na temat liczby klientów domów maklerskich, którzy handlowali poszczególnymi kategoriami kontraktów CFD.

 

ranking forex

 

W przypadku kontraktów na waluty najlepiej radzili sobie kliencie BM Alior Bank, wśród których 37% odnotowało zysk w IV kwartale. Niewiele gorzej radzili sobie klienci DM BOŚ (36,80% zyskujących). Najsłabiej wypadli klienci DM mBank (30,37% zyskujących) i CMC Markets (32,00% zyskujących).

W przypadku indeksów najlepiej wypadli klienci TMS Brokers, spośród których zyskiwało 33,8%. Ponownie na drugim miejscu plasuje się DM BOŚ z niewiele niższym odsetkiem zyskujących niż w przypadku TMS (33,67%). Zdecydowanie najsłabiej wypada lider zestawienia walut i wspominany wcześniej w ramach analizy kategorii ‘indeksy’ Alior – tylko 19% klientów tego brokera zdołało wygenerować zysk na indeksach w IV kwartale.

Ostatnią z kluczowych kategorii są towary i tutaj najlepiej wypadli klienci DM BOŚ, którzy w poprzednich dwóch kategoriach zajmowali drugie miejsce. Aż 41,47% z nich zdołało wygenerować zysk, podczas gdy w przypadku zajmującego drugie miejsce Admiral Markets było to 38,07%. Najsłabiej w tej kategorii, podobnie jak na indeksach, wypadli klienci BM Alior Bank. Tylko 31,7% z nich wygenerowało zysk.

W przypadku pozostałych dwóch kategorii kontraktów CFD najlepsze wyniki zaprezentowali Admiral Markets (dla akcji) i BM Alior Bank (dla kontraktów na obligacje / stopy procentowe). Najsłabiej w tym kategoriach wypadli odpowiednio Noble Securities i DM mBank. Kategorie te nie są jednak brane pod uwagę w ogólnym rankingu z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, są to aktywa, które są mniej popularne wśród traderów rynku Forex. Po drugie, w ich przypadku (szczególnie dotyczy to kontraktów na obligacje / stopy procentowe) wyniki często są nieistotne statystycznie ze względu na małą ilość handlujących.  Po trzecie, nie wszyscy brokerzy oferują możliwość handlu na kontraktach opartych o aktywa zaliczane do tych dwóch kategorii.

 

ranking forex

 

W rankingu za IV kwartał 2017 roku pierwsze miejsce przypadło BM BOŚ, który zdobył 14,81 na 15 możliwych punktów. Wyprzedził on wyraźnie Admiral Markets (11,80 pkt.) i Noble Securities (11,43 pkt.). Ranking ponownie zamyka BM Alior Bank, z 5 punktami osiągniętymi wyłącznie w kategorii waluty. Niewiele więcej punktur zdobyli CMC Markets (6,63) i DM mBank (6,84), który w poprzedni zestawieniu plasował się na wysokim, trzecim miejscu.

DM BOŚ po raz drugi okazał się najlepszym brokerem w zestawieniu. W każdym z trzech stworzonych przez nas rankingów na pierwszych dwóch miejscach plasowali się DM BOŚ i Noble Securities.

 

Metodologia

Punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki przydzielane są najlepszemu i najgorszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tego jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych.

Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Zestawienia nie należy traktować jako podstawowego kryterium w wyborze brokera do handlu na rynku kontraktów CFD. Nie można oczekiwać, że podobna tendencja w wynikach widoczna będzie w kolejnych miesiącach.

 

Co kształtuje wyniki?

Po raz kolejny dane sugerują nam, że na wyniki osiągane przez traderów wpływ mają przede wszystkim czynniki rynkowe, zwłaszcza w przypadku indeksów i towarów – są to przede wszystkim zmienność cen instrumentów i występowanie niespodziewanych i okresowych silnych ruchów. Wskazuje na to fakt, że tendencje spadkowe lub wzrostowe widoczne są zazwyczaj u większości brokerów. Można pokusić się również o wniosek, że duży wpływ na wyniki ma również charakterystyka klientów. Domy maklerskie działające przy bankach prezentują zasadniczo lepsze wyniki od pozostałych brokerów z racji tego, że nakierowane są na bardziej doświadczonych na rynkach klientów (patrząc na to w jaki sposób prowadzony jest marketing brokerów bankowych i nie bankowych).


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk