• Odbierz prezent
RANK PROGRESS S.A.: raport finansowy (2021-09-23 17:29)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-09-23
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-220Legnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złotoryjska63
(ulica)(numer)
(76) 746 77 71(76) 746 77 70
(telefon)(fax)
sekretariat@rankprogress.plwww.rankprogress.pl
(e-mail)(www)
691-19-97-774390576060
(NIP)(REGON)
B-Think Audit Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 926 25 014 5 482 5 632
Zysk/strata na sprzedaży 2 842 3 114 625 701
Zysk/strata na działalności operacyjnej (6 764) 4 980 (1 488) 1 121
Zysk/strata brutto (4 528) (8 056) (996) (1 814)
Zysk/strata netto 1 359 (10 077) 299 (2 269)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (21 034) 8 936 (4 625) 2 012
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 027 (3 704) 1 985 (834)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 622) (5 778) (1 456) (1 301)
Przepływy pieniężne razem (18 629) (546) (4 097) (123)
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Nieruchomości inwestycyjne 609 936 628 039 134 918 136 092
Aktywa razem 825 447 854 817 182 589 185 234
Zobowiązania długoterminowe 196 359 205 881 43 435 44 613
Zobowiązania krótkoterminowe 189 037 210 244 41 815 45 559
Kapitał własny 440 051 438 692 97 339 95 062
Kapitał zakładowy 3 718 3 718 822 806
Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550

-pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5208 PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN,
-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz sprawozdania  z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5472 PLN, a za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. kurs 1 EUR = 4,4413 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK RANK PROGRESS_SSF i JSF_1h2021.pdfŚródroczne skrócone SF GK Rank Progress SA i jednostkowe Rank Progress SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1P_2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress SA w I półroczu 2021r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA_1h2021.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress SA za I półrocze 2021r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA_1h2021.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA za I półrocze 2021r
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdfOświadczenia Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Jan Mroczka Prezes ZarząduJan Mroczka
2021-09-23Małgorzata MroczkaWiceprezes ZarząduMałgorzata Mroczka


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk