• Odbierz prezent
RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (2021-10-21 16:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie”, informuje niniejszym, iż w dniu 21 października 2021 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. od Flyoo Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od p. Grzegorza Baszczyńskiego – Prezesa Zarządu Spółki), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie i zmniejszeniu przez spółkę Flyoo Sp. z o.o. udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:
„Stosownie do postanowień art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Flyoo Sp. z o.o., jako Akcjonariusz Rainbow Tours Spółki Akcyjnej informuje, iż zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej nastąpiło w wyniku zbycia przez Flyoo Sp. z o.o., w transakcji dokonanej w dniu 20 października 2021 roku na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (transakcja pakietowa), łącznie 275.000 (dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy), zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031) będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co w konsekwencji spowodowało zmianę dotychczas posiadanego przez Flyoo Sp. z o.o. udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Mając powyższe na uwadze, Flyoo Sp. z o.o. ponadto zawiadamia i informuje, co następuje:
(1) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:
Przed zmianą udziału, Flyoo Sp. z o.o. posiadała 1.855.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 12,75% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 1.155.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 7,94% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) 700.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 3.010.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 15,61% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 2.310.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 11,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 700.000 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(2) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:
Po zmianie udziału, Flyoo Sp. z o.o. posiada 1.580.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 10,86% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 1.155.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 7,94% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) 425.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,92% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 2.735.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 14,19% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 2.310.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 11,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 425.000 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(3) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o Ofercie [informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki]:
Nie występują podmioty zależne od Flyoo Sp. z o.o. posiadające akcje Spółki.
Podmiotem dominującym wobec Flyoo Sp. z o.o. (w rozumieniu postanowień art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie) jest Grzegorz Baszczyński, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, a tym samym Grzegorz Baszczyński posiada w sposób pośredni (za pośrednictwem Flyoo Sp. z o.o.) w/w akcje Rainbow Tours S.A.
(4) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie [informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie]:
Akcjonariusz nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
(5) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji]:
Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada: (i) instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, ani (ii) instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.
(6) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o Ofercie [Informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych]:
Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.
(7) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie [Informacje o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 2.735.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 14,19% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska270
(ulica)(numer)
42 680 38 2042 680 38 89
(telefon)(fax)
sekretariat@r.plhttps://r.pl
(e-mail)(www)
7251868136473190014
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Jakub PuchałkaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk