• Odbierz prezent
RAFAMET: raport finansowy (2021-04-16 18:17)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-04-16
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETELEKTROMASZYNOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica1
(ulica)(numer)
(0-32) 419 11 11(0-32) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
639-000-15-64271577318
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 31A
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów89 37783 72919 97619 464
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 7022 244604522
Zysk przed opodatkowaniem1 5051 039336242
Zysk (strata) netto1 326771296179
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 8044 9452 4151 150
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 865-1 479-640-344
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 510-4 945-1 679-1 150
Przepływy pieniężne netto razem429-1 47996-344
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,310,180,070,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,310,180,070,04
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem172 450179 42037 36942 132
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania79 67787 80317 26620 618
Zobowiązania długoterminowe19 94017 0924 3214 014
Zobowiązania krótkoterminowe59 73770 71112 94516 605
Kapitał własny 92 77391 61720 10321 514
Kapitał zakładowy43 18743 1879 35810 141
Liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)21,4821,214,654,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)21,4821,214,654,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni0,000,000,000,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List do Akcjonariuszy RAFAMET S.A. 2020.pdf
SF Rafamet S.A. 31.12. 2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.pdf
Oświadczenie zgodności 31.12.2020 Rafamet S.A..pdf
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_16.04.2021.pdf
Ocena Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. _16.04.2021.pdf
Rafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_JSF (1).pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2021-04-16Maciej MichalikWiceprezes ZarząduMaciej Michalik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk