• Odbierz prezent
RAFAKO: raport finansowy (2022-09-30 21:25)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-09-30
RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Sp. zo.o.sp.k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży 191 528 235 520 41 312 51 881
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 528 (10 111) 6 153 (2 227)
Zysk (strata) brutto34 080 (33 306) 7 351 (7 337)
Zysk (strata) netto34 455 (33 324) 7 432 (7 341)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(11 378) (36 921) (2 454) (8 133)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 732 178 805 39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15 666) 9 630 (3 379) 2 121
Przepływy pieniężne netto, razem(23 312) (27 113) (5 028) (5 973)
Średnia ważona liczba akcji 160 880 445 127 431 998 160 880 445 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 (0,26) 0,05 (0,06)
30 czerwca 202231 grudnia 202130 czerwca 202231 grudnia 2021
Aktywa razem 535 669 575 418 114 445 125 107
Zobowiązania długoterminowe262 512 325 481 56 085 70 766
Zobowiązania krótkoterminowe 346 345 359 177 73 996 78 092
Kapitał własny (73 188) (109 240) (15 636) (23 751)
Kapitał zakładowy 1 609 321 761 344 69 957
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(0,45) (0,86) (0,10) (0,19)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży 248 526 254 996 53 606 56 171
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 924 (63 274) 6 670 (13 938)
Zysk (strata) brutto36 527 (85 124) 7 879 (18 751)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej39 900 (93 444) 8 606 (20 584)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 074 (9 646) 232 (2 125)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 607 (496) 347 (109)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(16 521) (1 418) (3 564) (312)
Przepływy pieniężne netto, razem(13 840) (11 560) (2 985) (2 546)
Średnia ważona liczba akcji 160 880 445 127 431 998 160 880 445 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 (0,68) 0,05 (0,16)
30 czerwca 202231 grudnia 202130 czerwca 202231 grudnia 2021
Aktywa razem 596 094 655 014 127 354 142 413
Zobowiązania długoterminowe304 063 370 353 64 962 80 522
Zobowiązania krótkoterminowe 405 872 440 889 86 714 95 858
Kapitał własny jednostki dominującej(113 044) (154 461) (24 152) (33 583)
Kapitał zakładowy 1 609 321 761 344 69 957
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(0,70) (1,21) (0,15) (0,26)

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP
Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
2022p 4,6362 4,6806
2021 4,5670 4,5994
2021p 4,5396 4,5208
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
saps 2022p final sig_signed_signed.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.
sap 2022p final sig_signed_signed.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.
sprawozdanie z działalności gk rafako (30-06-2022)-1_signed_signed.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za I półrocze 2022 roku.
oświadczenie zarządu rzetelność 2022p_signed_signed.pdfOświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych RAFAKO S.A. za I półrocze 2022 roku.
20220930 Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdfStanowisko organu zarządzającego Grupy RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego, której jednostką dominującą jest RAFAKO S.A. odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu.
20220930 Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdfStanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu.
2410 RAFAKO 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta - skonsolidowany.
2410 RAFAKO 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta - jednostkowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-09-30Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
2022-09-30Jolanta Markowicz Główny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk