• Odbierz prezent
RADPOL S.A.: raport finansowy (2021-03-18 20:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-18
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
77-300Człuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorego14
(ulica)(numer)
059 83 42 271059 83 42 551
(telefon)(fax)
radpol.com.pl
(e-mail)(www)
8430000202770807479
(NIP)(REGON)
259400ALC8TA3T26OA640000057155
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, nr firmy audytorskiej 477
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży (*)132 600,00146 629,0029 637,0034 086,00
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (*)10 415,009 386,002 328,002 182,00
Zysk/(strata) brutto (*)8 868,007 154,001 982,001 663,00
Zysk/(strata) netto (*)6 853,005 657,001 532,001 315,00
Liczba akcji (**)37 975 995,0037 975 395,0037 975 995,0037 975 395,00
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (*) 0,180,150,040,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 293,0019 683,003 195,004 576,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 500,00-3 555,00-1 006,00-826,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 599,00-7 782,00-1 475,00-1 809,00
Przepływy pieniężne netto, razem3 194,008 346,00714,001 940,00
Aktywa trwałe96 340,00108 520,0020 876,0025 483,00
Aktywa obrotowe65 134,0068 008,0014 114,0015 970,00
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży11 500,000,002 492,000,00
Aktywa razem 172 974,00176 528,0037 482,0041 453,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania68 662,0079 258,0014 879,0018 612,00
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy36 753,0032 411,007 964,007 611,00
Zobowiązania krótkoterminowe 31 909,0046 847,006 914,0011 001,00
Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży1 479,000,00320,000,00
Kapitał własny 102 833,0097 270,0022 283,0022 841,00
Kapitał zakładowy 1 148,001 148,00249,00270,00
(*) Dane dotyczą działalności kontynuowanej.
(**) Liczba akcji w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN;
- w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN.
2. Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN;
- kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarzadu Radpol S.A..xhtmlList Prezesa Zarządu Radpol S.A.
List Prezesa Zarzadu Radpol S.A..xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..xhtmlSprawozdanie finansowe Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci RADPOL S.A..xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Radpol S.A.
2020-12-31 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci RADPOL S.A..xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Radpol S.A.
Spraw z badania Radpol 2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Spraw z badania Radpol 2020.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Oswidczenie Zarzadu dotyczace sprawozdania finasowego i sprawozdania Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswidczenie Zarzadu dotyczace sprawozdania finasowego i sprawozdania Zarzadu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Informacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
Informacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
Oswiadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk