• Odbierz prezent
RADPOL S.A.: Propozycja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2020 rok (2021-03-18 20:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Propozycja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 w wysokości 5 591 048,53 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 53/100) w następujący sposób:
- przeznaczenie kwoty 2.295.636,30 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 30/100) na wypłatę dywidendy, co daje 6 groszy dywidendy na akcję;
- przeznaczenie kwoty 3.295.412,23 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 23/100) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).
Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, jej aktywności inwestycyjnej oraz celów strategicznych, a także ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy wynikających z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (szczegółowo opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki), Zarząd Spółki uznał za zasadne wypłacenie dywidendy w oparciu o zaproponowane warunki. Zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki, finansowania jej planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na kolejne lata.
Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300Człuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Batorego14
(ulica)(numer)
059 83 42 271059 83 42 551
(telefon)(fax)
radpol.com.pl
(e-mail)(www)
8430000202770807479
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Anna KułachPrezes Zarządu
2021-03-18Marek BiczyskoCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk