• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii D (2021-02-16 19:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. przekazuje szczegółowe informacje odnośnie subskrypcji akcji serii D.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 22 stycznia 2021 r. - 01 lutego 2021 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Emisja doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich akcji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie akcji. Przydział akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych nie nastąpił. Wkłady na akcje serii D zostały wniesione w całości do dnia 01 lutego 2021 r. W dniu 4 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta dokonał dookreślenia wysokości kapitału w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.500.000
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy, akcje nie były oferowane w transzach
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. W ramach subskrypcji objęto na podstawie umów 5.500.000 akcji serii D
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy, przydział w rozumieniu KSH nie nastąpił. W ramach subskrypcji objęto na podstawie umów 5.500.000 akcji serii D
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 4,20 zł
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 2 podmioty dokonały objęcia akcji serii D
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Nie dotyczy, przydział w rozumieniu KSH nie nastąpił. Akcje serii D objęły 2 podmioty.
10) Nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy, emisja nie była przeprowadzona z wykorzystaniem subemitentów.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 23 100 000 zł
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 574 938,90 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy, prospekt ani memorandum nie były sporządzane
d) promocji oferty: Nie dotyczy
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,10 zł
14) sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: środki pieniężne

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji akcji serii D do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty akcji serii D oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Emitent niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
- par. 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)QUERCUS TFI S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-400
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Nowy Świat
6/12(ulica)
(numer)(22) 205 30 00
(22) 205 30 01(telefon)

(fax)biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

(www)1080003520
141085990(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-16Sebastian Buczek

Prezes Zarządu
2021-02-16Paweł Pasternok

Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk