• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. (2021-03-24 14:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 24 marca 2021 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie, strukturze kapitału zakładowego oraz wysokości kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii D.

Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §7 ust. 1 i §8 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 55 216 451 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:
1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,
2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986,
3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,
4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,
5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,
6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,
7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,
8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,
9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,
10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,
11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,
12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,
13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,
14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234,
15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,
16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375,
17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815,
18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915.”.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).”.

Nowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60 716 451 (sześćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:
1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,
2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986,
3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,
4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,
5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,
6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,
7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,
8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,
9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,
10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,
11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,
12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,
13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,
14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234,
15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,
16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375,
17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815,
18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915,
19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000”.


Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany. Ww. zmiany statutu zostały uchwalone Uchwałą nr 30/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Ww. zarejestrowana przez Sąd zmiana kapitału zakładowego implikuje zmianę struktury kapitału zakładowego Emitenta, polegającą na dodaniu informacji o 5 500 000 akcji serii D.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.071.645,10 zł i dzieli się na 60.716.451 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprawniających do 60.716.451 głosów.


Podstawa prawna:
- §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
statut_Quercus_TFI_tekst_jednolity_2021_02_04.pdfstatut Emitenta
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Artur Paderewski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-03-24Paweł Pasternok

Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk