• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: raport finansowy (2021-10-19 07:34)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-10-19
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody ze sprzedaży usług40 73734 3338 9377 729

Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 2176 3582 2411 431

Zysk (strata) brutto13 6239 9302 9882 235

Zysk (strata) netto11 3328 2582 4861 859

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 15011 7443 9822 644

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 259-3 296-5 541-742

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 306-19 883945-4 476

Przepływy pieniężne netto, razem-2 803-11 435-615-2 574

Aktywa razem 101 64469 49021 94015 351

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 84019 1975 5784 241

Zobowiązania długoterminowe 13 60411 7952 9362 606

Zobowiązania krótkoterminowe 12 2367 4022 6411 635

Kapitał własny 75 80450 29316 36211 110

Kapitał zakładowy 6 0725 7271 3111 265

Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału60 716 45157 273 78160 716 45157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,190,140,040,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,190,140,040,03

Wartość księgowa na jedną akcję1,250,880,270,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,250,880,270,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

18102021_Skonsolidowany_raport_kwartalny_FINAL.pdfSkonsolidowany raport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-18Sebastian BuczekPrezes Zarządu


2021-10-18Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2021-10-18Paweł CichońWiceprezes Zarządu


2021-10-18Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


2021-10-18Paweł PasternokWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk