• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: raport finansowy (2021-04-08 17:12)
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-04-08
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.plwww.qtfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
Ernst&Young Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
FALSESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów63 11761 01014 10714 183

Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 42919 5573 8954 546

Zysk (strata) brutto21 74523 3024 8605 417

Zysk (strata) netto17 92719 5794 0074 551

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 45912 4303 4552 890

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 250-79-4 302-18

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 620-110-4 385-26

Przepływy pieniężne netto, razem-23 41112 241-5 2322 846

Aktywa, razem90 17385 36719 54020 046

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 19923 7666 5445 581

Zobowiązania długoterminowe4 2854 3359291 018

Zobowiązania krótkoterminowe6 6224 3831 4351 029

Kapitał własny59 97461 60112 99614 465

Kapitał zakładowy5 5225 7271 1971 345

Liczba akcji (w szt.)55 216 45157 273 78155 216 45157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,310,340,070,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,310,340,070,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,091,080,240,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,091,080,240,25

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:

-      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,6148 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,2585 zł,

-      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,4742 zł i 1 EURO = 4,3018 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaINFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15/2021z dnia2021-04-08o treści:

W nawiązaniu  do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 informujemy że raport roczny został uzupełniony o dokumenty obejmujące stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii firmy audytorskiej.

PlikOpis
RB_15_2021.pdf
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
2020R_QTFI_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

PlikOpis
Stanowisko_Zarzadu_opinia_Audytora_2020_QTFI.pdf
Stanowisko_RN_opinia_Audytora_2020_QTFI.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania jest zawarte w treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 30 str. 40PlikOpis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJInformacja Zarządu dotycząca wyboru Firmy Audytorskiej jest zawarta w treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 31 str. 40PlikOpis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis

oświadczenie_RN_QTFI_w sprawie KA_20210331.pdf


PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis

List_Prezesa_Zarządu_QTFI_2020.pdf


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis

30032021_SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2020_FINAL.pdf


OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGOOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jest zawarte w treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 5 str. 14PlikOpis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCHNie dotyczyPlikOpis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

PlikOpis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

oświadczenie_RN_QTFI_sprawozdanie_20210331.pdf


INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

PlikOpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis

30032021_Sprawozdanie FinansoweESPI_FINAL.pdfPodpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SABILANS

Notyw tys.

20202019

AKTYWA

Aktywa trwałe
38 32330 950

Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255082331

wartość firmy
00

Rzeczowe aktywa trwałe1582846494603011 683841

Należności długoterminowe14974493129975110418336139579556864

Od jednostek powiązanych
00

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

Od pozostałych jednostek
6864

Inwestycje długoterminowe101276821110393034 85028 735

Nieruchomości
00

Wartości niematerialne i prawne
00

Długoterminowe aktywa finansowe
34 85028 735

w jednostkach powiązanych, w tym:
100

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
100

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
00

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
00

udziały lub akcje w innych jednostkach
00

w pozostałych jednostkach
34 84028 735

Inne inwestycje długoterminowe
00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236651 6991 279

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 6991 279

Inne rozliczenia międzyokresowe
00

Aktywa obrotowe
51 85054 417

Zapasy166681361219604600

Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795518 58213 736

Od jednostek powiązanych
20

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
00

Od pozostałych jednostek
18 58013 736

Inwestycje krótkoterminowe
32 93540 236

Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718932 93540 236

w jednostkach powiązanych
00

w pozostałych jednostkach
18 1952 085

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
14 74038 151

Inne inwestycje krótkoterminowe
00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395333445

Należne wpłaty na kapitał zakładowy
00

Akcje (udziały) własne
00

A k t y w a r a z e m
90 17385 367

PASYWA

Kapitał własny
59 97461 601

Kapitał zakładowy929857313498375 5225 727

Kapitał zapasowy2508138991654011 10311 079

Kapitał z aktualizacji wyceny58562051009000000

Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224825 42225 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych
00

Zysk (strata) netto
17 92719 579

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
30 19923 766

Rezerwy na zobowiązania94301891561975410 4688 531

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
306334

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
116147

długoterminowa
115146

krótkoterminowa
11

Pozostałe rezerwy
10 0468 050

długoterminowe
10 0468 050

krótkoterminowe
00

Zobowiązania długoterminowe2934594134839504 2854 335

Wobec jednostek powiązanych
00

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

Wobec pozostałych jednostek
4 2854 335

Zobowiązania krótkoterminowe5915116103637766 6224 383

Wobec jednostek powiązanych
00

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

Wobec pozostałych jednostek
6 6224 383

Fundusze specjalne
00

Rozliczenia międzyokresowe215961575430628 8246 517

Ujemna wartość firmy
00

Inne rozliczenia międzyokresowe
8 8246 517

długoterminowe
00

krótkoterminowe
8 8246 517

P a s y w a r a z e m
90 17385 367Wartość księgowa
59 97461 601

Liczba akcji (w szt.)
55 216 45157 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909691,091,08

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
55 216 45157 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909691,091,08Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE

Notaw tys.

20202019

Należności warunkowe7782302197712100

Od jednostek powiązanych (z tytułu)
00

otrzymanych gwarancji i poręczeń
00Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
00

otrzymanych gwarancji i poręczeń
00Od pozostałych jednostek (z tytułu)
00

otrzymanych gwarancji i poręczeń
00Zobowiązania warunkowe7782302197712100

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
00

udzielonych gwarancji i poręczeń
00Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
00

otrzymanych gwarancji i poręczeń
00Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
00

udzielonych gwarancji i poręczeń
00Inne (z tytułu)
00P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Notyw tys.

20202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
63 11761 010

od jednostek powiązanych
00

Przychody netto ze sprzedaży produktów9881022946559963 11761 010

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572500

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
14 22912 072

jednostkom powiązanym
00

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406414 22912 072

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
00

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
48 88848 938

Koszty sprzedaży4557291641406424 68326 061

Koszty ogólnego zarządu455729164140645 6095 065

Zysk (strata) ze sprzedaży
18 59817 812

Pozostałe przychody operacyjne
1 0331 752

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
5914

Dotacje
00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
00

Inne przychody operacyjne693978217127289741 738

Pozostałe koszty operacyjne
2 2006

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
00

Inne koszty operacyjne1456638741460442 2006

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
17 42919 557

Przychody finansowe1172472490394294 3203 753

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
00

od jednostek powiązanych, w tym:
00

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

od pozostałych jednostek, w tym:
00

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

Odsetki, w tym:
292448

od jednostek powiązanych
00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600

w jednostkach powiązanych
00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
4 0283 305

Inne
00

Koszty finansowe13768076869706458

Odsetki w tym:
11

dla jednostek powiązanych
00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600

w jednostkach powiązanych

0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
00

Inne
47

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
00

Zysk (strata) brutto
21 74523 302

Podatek dochodowy3132481708979-3 818-3 723

część bieżąca
-4 265-4 684

część odroczona
447961

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700

Zysk (strata) netto
17 92719 579Zysk (strata) netto (zannualizowany)
17 92719 579

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
57 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,310,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
57 273 78157 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,310,34Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

20202019

Kapitał własny na początek okresu (BO)61 60142 023

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00

korekty błędów 00

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych61 60142 023

Kapitał zakładowy na początek okresu5 7275 727

Zmiany kapitału zakładowego00

zwiększenia (z tytułu)00

emisji akcji (wydania udziałów)00


00

zmniejszenia (z tytułu)2060

umorzenia akcji (udziałów)2060


00

Kapitał zakładowy na koniec okresu5 5225 727

Kapitał zapasowy na początek okresu11 07911 079

Zmiany kapitału zapasowego00

zwiększenia (z tytułu)230

emisji akcji powyżej wartości nominalnej00

z podziału zysku (ustawowo)00

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00

rozwiązanie kapitału rezerwowego230

zmniejszenia (z tytułu)00

pokrycia straty00


00

Kapitał zapasowy na koniec okresu11 10311 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00

zwiększenia (z tytułu)00


00

zmniejszenia (z tytułu)00

zbycia środków trwałych00


00

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 21635 410

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych206-10 194

zwiększenia (z tytułu)19 7850

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych19 5790

zmniejszenia (z tytułu)-19 579-10 194

rozwiązanie kapitału rezerwowego z zysku roku 20170-10 194

rozwiązanie kapitału rezerwowego230

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 42225 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu19 579-10 194

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu19 5790

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00

korekty błędów 00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu19 5790

zwiększenia (z tytułu)00

podziału zysku z lat ubiegłych00


zmniejszenia (z tytułu)-19 5790

kapitał rezerwowy z zysku roku 2019-19 579


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu0-10 194

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00

korekty błędów 00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0-10 194

zwiększenia (z tytułu)00

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00


zmniejszenia (z tytułu)0-10 194

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 20170-10 194

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00

Wynik netto17 92719 579

zysk netto17 92719 759

strata netto00

odpisy z zysku00

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )59 97461 601

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)59 97461 601


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

20202019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto17 92719 579

Korekty razem-2 468-7 149

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00

Amortyzacja576406

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-291-441

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-4 087-3 319

Zmiana stanu rezerw1 938-899

Zmiana stanu zapasów00

Zmiana stanu należności-4 850-3 062

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 247-4 019

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 9994 185

Inne korekty00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia15 45912 430

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy363486

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7138

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00

Z aktywów finansowych, w tym:292448

w jednostkach powiązanych00

zbycie aktywów finansowych00

dywidendy i udziały w zyskach00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00

odsetki00

inne wpływy z aktywów finansowych00

w pozostałych jednostkach292448

zbycie aktywów finansowych01

dywidendy i udziały w zyskach00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00

odsetki292448

inne wpływy z aktywów finansowych00

Inne wpływy inwestycyjne00

Wydatki19 613565

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 416565

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00

Na aktywa finansowe, w tym:18 1970

w jednostkach powiązanych00

nabycie aktywów finansowych00

udzielone pożyczki długoterminowe00

w pozostałych jednostkach18 1970

nabycie aktywów finansowych18 1970

udzielone pożyczki długoterminowe00

Inne wydatki inwestycyjne00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-19 250-79

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy00

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00

Kredyty i pożyczki00

Emisja dłużnych papierów wartościowych00

Inne wpływy finansowe00

Wydatki-19 620-110

Nabycie akcji (udziałów) własnych-19 5560

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00

Spłaty kredytów i pożyczek00

Wykup dłużnych papierów wartościowych00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-63-104

Odsetki-1-6

Inne wydatki finansowe00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-19 620-110

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-23 41112 241

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-23 41112 241

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00

Środki pieniężne na początek okresu38 15125 910

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:14 74038 151

o ograniczonej możliwości dysponowania00

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.

20202019

koszty zakończonych prac rozwojowych00

wartość firmy00

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:2331

oprogramowanie komputerowe2331

inne wartości niematerialne i prawne00

zaliczki na wartości niematerialne i prawne00

Wartości niematerialne i prawne, razem2331
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

abcdeWartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne


- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu001 8881 8887261 921

zwiększenia (z tytułu)0064640064

zakupy

3838

38

inne

2626

26

zmniejszenia (z tytułu)000002626

inne000002626

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu001 9521 952701 959

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu001 8831 883701 890

amortyzacja za okres (z tytułu)0046460046skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu001 9291 929701 936

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000

zwiększenia0000000

zmiejszenia0000000

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0023230023koszty  zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem
-oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1912 1912 7 0 1919
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 26 26
zakupy 
inne 0 0 24 24 0 0 24
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 24 24 0 0 24
inne 0 0 1888 1888 7 26 1921
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1879 1879 7 0 1886
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 4 4 0 0 4
amortyzacja za okres (z tytułu)
0 0 1883 1883 7 0 1890
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0
zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 5 5 0 26 31

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20202019

własne2331

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00


Wartości niematerialne i prawne, razem2331


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.

20202019

środki trwałe, w tym:1 656841

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)00

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej00

urządzenia techniczne i maszyny50141

środki transportu1 155800

inne środki trwałe00

środki trwałe w budowie00

zaliczki na środki trwałe w budowie270

Rzeczowe aktywa trwałe, razem1 683841ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu01747671 8201432 904

zwiększenia (z tytułu)0066968351 357

zakup0066968351 357

zmniejszenia (z tytułu)00432380281

sprzedaż 00430043

likwidacja0002380238

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu01741 3932 2651483 980

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu01747261 0201432 063

amortyzacja za okres (z tytułu)00166905261

amortyzacja w okresie002083165529

sprzedaż i likwidacja 00-42-2260-268

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu01748921 1101482 324

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000

zwiększenia000000

zmniejszenia000000

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000

wartość netto środków trwałych na koniec okresu005011 15501 656


- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 174 815 1418 143 2550
zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 535 0 541
zakup 0 0 6 535 0 541
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 54 133 0 187
sprzedaż  0 0 0 133 0 133
likwidacja 0 0 54 0 0 54
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 174 767 1820 143 2904
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 174 734 795 143 1846
amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 -8 225 0 217
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 174 726 1020 143 2063
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
zwiększenia 0 0 0 0 0 0
zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 41 800 0 841
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20202019

własne1 683463

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:0378


Środki trwałe bilansowe, razem1 683841


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.

20202019

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00


Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00


Nie dotyczy

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.

20202019

należności od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych (z tytułu)00


od jednostki dominującej (z tytułu)00


od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych (z tytułu)00


od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00


od innych jednostek (z tytułu)00


od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:6864

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00


od znaczącego inwestora (z tytułu)00


od innych jednostek (z tytułu)6864

kaucje6864

Należności długoterminowe netto6864

odpisy aktualizujące wartość należności00

Należności długoterminowe brutto6864


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20202019

stan na początek okresu6464


zwiększenia (z tytułu)40

kaucje4


zmniejszenia (z tytułu)
0


stan na koniec okresu6864ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.

20202019

Stan na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00


Nie dotyczyNALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiej

6864

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

00

pozostałe waluty w tys. zł

00

Należności długoterminowe, razem

6864


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu00


zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


stan na koniec okresu00Nie dotyczy

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu00


zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


stan na koniec okresu00Nie dotyczy

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20202019

w jednostkach powiązanych, w tym:100

aa) w jednostkach zależnych100

udziały lub akcje100

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


ab) w jednostce dominującej00

udziały lub akcje00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju00

udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

ba) w jednostkach współzależnych00

udziały lub akcje00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


bb) w jednostkach stowarzyszonych00

udziały lub akcje00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


bc) w innych jednostkach00

udziały lub akcje00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00

udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00

w pozostałych jednostkach, w tym:00

ca) we wspólniku jednostki współzależnej00

udziały lub akcje00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00

udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00

cb) w znaczącym inwestorze00

udziały lub akcje00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


cc) w pozostałych jednostkach34 85028 735

udziały lub akcje2 22734

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)32 61328 701

jednostki uczestnictwa/ ceryfikaty inwestycyjne32 61328 701

Długoterminowe aktywa finansowe, razem34 85028 735


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.

20202019

wartość firmy jednostek podporządkowanych00

jednostek zależnych00

jednostek współzależnych00

jednostek stowarzyszonych00

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00

jednostek zależnych00

jednostek współzależnych00

jednostek stowarzyszonych00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.

20202019

wartość firmy brutto na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


wartość firmy brutto na koniec okresu00

odpis wartości firmy na początek okresu00

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00


odpis wartości firmy na koniec okresu00

wartość firmy netto na koniec okresu00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.

20202019

wartość firmy brutto na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


wartość firmy brutto na koniec okresu00

odpis wartości firmy na początek okresu00

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00


odpis wartości firmy na koniec okresu00

wartość firmy netto na koniec okresu00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.

20202019

wartość firmy brutto na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


wartość firmy brutto na koniec okresu00

odpis wartości firmy na początek okresu00

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00


odpis wartości firmy na koniec okresu00

wartość firmy netto na koniec okresu00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.

20202019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00


odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.

20202019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00


odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.

20202019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00


odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00


Nie dotyczy
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu28 73525 642


zwiększenia (z tytułu)6 1153 092

zakup udziałów 2 2030

wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych/trwała utrata wartości3 9123 092

zmniejszenia (z tytułu)0-1

wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych/trwała utrata wartości00

sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych R2 0-1

stan na koniec okresu34 85028 735

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

abcdefghijkl

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu


Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaPOZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEMUBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHjednostka zależnajednostka nie podlega konsolidacji11-09-202010010100,00100,00


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

amnoprst

nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy


- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:
- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe
- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe


zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto

Nie dotyczy
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


w tys.


abcdefghi

Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy- kapitał zakładowy


Iwealth Management Sp. z o.o.ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEMUBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2 2272 0573 12323,5923,5900

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 34 85028 735

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 34 85028 735


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.

20202019

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00

akcje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00

c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

c2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00

akcje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresuwartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00

c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

c2).....00

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)3 1103 057

akcje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):3 1103 057

c1).....3 1103 057

korekty aktualizujące wartość (za okres)5367

wartość na początek okresu3 0572 990

wartość według cen nabycia2 0002 000

c2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)31 74025 644

udziały i akcje (wartość bilansowa):2 23734

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu340

wartość według cen nabycia2 23734

obligacje (wartość bilansowa):00

korekty aktualizujące wartość (za okres)00

wartość na początek okresu00

wartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):29 50325 644

certyfikaty inwestycyjne29 50325 644

korekty aktualizujące wartość (za okres)3 8593 026

wartość na początek okresu25 64445 000

wartość według cen nabycia44 99945 000

c2).....Wartość według cen nabycia, razem49 23747 034

Wartość na początek okresu, razem28 73525 642

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem3 9123 093

Wartość bilansowa, razem34 85028 735
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiej

00

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. zł

00

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

00
Nie dotyczyINNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.

20202019


Inne inwestycje długoterminowe, razem00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20202019

stan na początek okresu00


zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


stan na koniec okresu00Nie dotyczyINNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiej

00

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. zł
00

Inne inwestycje długoterminowe, razem
00
Nie dotyczyZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20202019

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 279359

odniesionych na wynik finansowy1 279359


odniesionych na kapitał własny00


odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00


Zwiększenia1 6991 279

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 6991 279

rezerwy na premie i urlopy993567

rezerwy na koszty funduszy638670

rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt11

zobowiązania z tyt. leasingu013

rezerwa emerytalna i rentowa2228

pozostałe450

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00


odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0


odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00


odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


Zmniejszenia1 279359

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 279359

rezerwy na premie i urlopy567256

rezerwy na koszty funduszy67050

rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt10

zobowiązania z tyt. leasingu1333

rezerwa emerytalna i rentowa2820

pozostałe00

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00


00

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00


odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:1 6991 279

odniesionych na wynik finansowy1 6991 279


odniesionych na kapitał własny00


odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00


Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20202019

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:00

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00


pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00


Inne rozliczenia międzyokresowe, razem00


Nie dotyczy

ZAPASYw tys.

20202019

materiały00

półprodukty i produkty w toku00

produkty gotowe00

towary00

zaliczki na dostawy i usługi00

Zapasy, razem00


Nie dotyczy

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20202019

od jednostek powiązanych20

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20

do 12 miesięcy20

powyżej 12 miesięcy00

dochodzone na drodze sądowej00

inne00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

dochodzone na drodze sądowej00

inne00

należności od pozostałych jednostek18 58013 736

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 57713 733

do 12 miesięcy18 57713 733

powyżej 12 miesięcy00

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych00

dochodzone na drodze sądowej00

inne33

Należności krótkoterminowe netto, razem18 58213 736

odpisy aktualizujące wartość należności00

Należności krótkoterminowe brutto, razem18 58213 736


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.

20202019

z tytułu dostaw i usług, w tym:20

od jednostek zależnych20

od jednostki dominującej00

inne, w tym:00

od jednostek zależnych00

od jednostki dominującej00

dochodzone na drodze sądowej, w tym:00

od jednostek zależnych00

od jednostki dominującej00

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem20

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem20


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.

20202019

z tytułu dostaw i usług, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostkek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

inne, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostkek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

dochodzone na drodze sądowej, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostkek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem00

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem00


Nie dotyczy

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.

20202019

z tytułu dostaw i usług, w tym:18 57713 733

od wspólnika jednostki współzależnej00

od znaczącego inwestora 00

od innych jednostek18 57713 733

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych00

inne, w tym:33

od wspólnika jednostki współzależnej00

od znaczącego inwestora 00

od innych jednostek33

dochodzone na drodze sądowej, w tym:00

od wspólnika jednostki współzależnej00

od znaczącego inwestora 00

od innych jednostek00

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem18 58013 736

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek00

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem18 58013 736


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.

20202019

Stan na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu00


Nie dotyczyNALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 18 58213 736

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Należności krótkoterminowe, razemw tys. 18 58213 736


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.

20202019

do 1 miesiąca18 58013 736

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy20

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00

powyżej 6 miesięcy do 1 roku00

powyżej 1 rokunależności przeterminowane00

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)18 58213 736

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług00

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)18 58213 736


Spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2020 r.i na dzień 31.12.2019r. W normalnym toku sprzedaży Spółki należności spłacane są w okresie do 1 m-ca
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitentaNALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.

20202019

do 1 miesiąca00

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy00

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00

powyżej 6 miesięcy do 1 roku00

powyżej 1 roku00

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)00

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane00

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)00


Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 w Spółce nie wystąpiły należności przeterminowane.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 w Spółce nie wystąpiły należności sporne.PlikOpis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20202019

w jednostkach zależnych00

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


w jednostkach współzależnych00

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


w jednostkach stowarzyszonych00

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


w znaczącym inwestorze00

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


we wspólniku jednostki współzależnej00

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


w jednostce dominującej00

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe00

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00


udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


w pozostałych jednostkach18 1952 085

udziały lub akcje00

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00

dłużne papiery wartościowe14 9940

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00

jednostki uczestnictwa i ceryfikaty inwestycyjne3 2012 085

udzielone pożyczki00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00


środki pieniężne i inne aktywa pieniężne14 74038 151

środki pieniężne w kasie i na rachunkach14 74038 151

inne środki pieniężne00

inne aktywa pieniężne00

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem32 93540 236
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 32 93540 236

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 32 93540 236


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.

20202019

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00

akcje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00

c1).....00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

c2).....00

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00

akcje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00

c1).....00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

c2).....00

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00

akcje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):2 1601 127

c1) jednostki uczestnictwa2 1601 127

wartość godziwa00

wartość rynkowa2 1601 127

wartość według cen nabycia2 0001 000

c2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)16 035959

udziały i akcje (wartość bilansowa):00

wartość godziwa00

wartość rynkowa00

wartość według cen nabycia00

obligacje (wartość bilansowa):14 9940

wartość godziwa00

wartość rynkowa14 9940

wartość według cen nabycia14 9940

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):1 041959

c1) certyfikaty inwestycyjne1 041959

wartość godziwa00

wartość rynkowa1 041959

wartość według cen nabycia1 0001 000

c2).....Wartość według cen nabycia, razem17 9942 000

Wartość na początek okresu, razem2 0851 874

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem116211

Wartość bilansowa, razem18 1952 085
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 00

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 00
Nie dotyczy

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 14 74038 151

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 14 74038 151


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.

20202019


Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00


Nie dotyczyINNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 00

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 00
Nie dotyczyKRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20202019

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:171162

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za niekoszty ubezpieczeń3018

wsparcie IT 7061

prenumeraty 16

pozostałe 7077

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:162283

opłata za zarządzanie z 31.12.2021162283

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem333445
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys.

LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenieNie dotyczyNależy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

Nie dotyczy

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie utworzyła odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych aktywów.PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys.

Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)

SERIA A1-A6Na okazicielanie uprzywilejowanebrak19 615 1641 961 516Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A7Imiennenie uprzywilejowanebrak1 156 405115 840Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A8Imiennenie uprzywilejowanebrak800 00080 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A9Imiennenie uprzywilejowanebrak1 180 000118 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A10Imiennenie uprzywilejowanebrak1 200 000120 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A11Imiennenie uprzywilejowanebrak1 200 000120 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A12Imiennenie uprzywilejowanebrak1 200 000120 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A13Imiennenie uprzywilejowanebrak420 00042 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A14Imiennenie uprzywilejowanebrak270 00027 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A15Imiennenie uprzywilejowanebrak2 760 000276 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A16Imiennenie uprzywilejowanebrak2 760 000276 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A17Imiennenie uprzywilejowanebrak924 31592 431Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A18Imiennenie uprzywilejowanebrak1 540 000154 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A19Imiennenie uprzywilejowanebrak2 140 816214 082Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A20Imiennenie uprzywilejowanebrak1 840 000184 000Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA A21Imiennenie uprzywilejowanebrak334 02133 402Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA BNa okazicielanie uprzywilejowanebrak15 750 8151 575 081Gotówka20/05/2016od daty rejestracji

SERIA CNa okazicielanie uprzywilejowanebrak124 91512 491Gotówka16/07/2008od daty rejestracji

Liczba akcji, razem55 216 451


Kapitał zakładowy, razem5 522


Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,10

Skład akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, został przedstawiony poniżej:

Akcjonariusz / Udziałowiec Liczba akcji Wartość akcji Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów Data otrzymania zawiadomienia
Sebastian Buczek 6 729262 673 12,19% 12,19%
2020-12-04
Anna Buczek 3 680 816 3 681 6,67% 6,67% 2012-12-04
Jakub Głowacki 6 761 742 677 10,15% 10,15% 2014-12-12
Jakub Głowacki sp. k 5 957 912 595 8,94% 8,94% 2014-12-12
Nationale Nederlanden OFE 4 773 710 477 6,72% 6,72% 2013-11-12
Q1 FIZ 6 655 000 666 9,99% 9,99% 2015-05-06
Q1 FIZ* -620 929 -62 -1,03% -1,03% 2017-06-29
Q1 FIZ* 80 000 8 0,14% 0,14% 2018-05-10
Q1 FIZ* 200 000 20 0,35% 0,35% 2018-05-23
Q1 FIZ* -470 586 -47 -0,82% -0,82% 2020-07-14
Q1 FIZ - razem* 5 843 485 584 8,63% 8,63% nd
stan na dzień 31.12.2019

Akcjonariusz / Udziałowiec Liczba akcji Wartość akcji Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów Data otrzymania zawiadomienia
Sebastian Buczek 6 714 315 671 10,08% 10,08% 2015-08-31
Sebastian Buczek 17 300 2 0,03% 0,03% 2016-05-20
Sebastian Buczek - razem* 6 731 615 673 10,11% 10,11% nd
Anna Buczek 4 260 000 426 6,39% 6,39% 2015-08-31
Jakub Głowacki 6 761 742 677 10,15% 10,15% 2014-12-12
Jakub Głowacki sp. k 5 957 912 595 8,94% 8,94% 2014-12-12
Nationale Nederlanden OFE 4 773 710 477 6,72% 6,72% 2013-11-12
Q1 FIZ 6 655 000 666 9,99% 9,99% 2015-05-06
Q1 FIZ* -620 929 -62 -1,03% -1,03% 2017-06-29
Q1 FIZ* 80 000 8 0,14% 0,14% 2018-05-10
Q1 FIZ* 200 000 20 0,35% 0,35% 2018-05-23
Q1 FIZ - razem* 6 314 071 631 9,45% 9,4% nd

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowegoKAPITAŁ ZAPASOWYw tys.

20202019

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej00

utworzony ustawowo11 10311 079

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00

z dopłat akcjonariuszy / wspólników00

inny (wg rodzaju)00


Kapitał zapasowy, razem11 10311 079


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.

20202019

z tytułu aktualizacji wartości godziwej00

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00

z wyceny instrumentów zabezpieczających00

z tytułu podatku odroczonego00

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00

inny (wg rodzaju)00


Kapitał z aktualizacji wyceny, razem00


Nie dotyczy

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.

20202019

a) utworzony zgodnie z statutem/umową25 42225 216

b) na akcje (udziały) własne00


Pozostałe kapitały rezerwowe, razem25 42225 216


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.

20202019


Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00


Nie dotyczy

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20202019

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:334375

odniesionej na wynik finansowy334375

odniesienie na wynik finansowy334375

odniesionej na kapitał własny00


odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00


Zwiększenia306334

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)306334

wycena instrumentów finansowych249218

rozliczeń międzyokresowych czynnych3154

rzeczowych aktywów trwałych2654

odsetek od lokat banowych08

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


Zmniejszenia334375

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)334375

wycena instrumentów finansowych218164

rozliczeń międzyokresowych czynnych5497

rzeczowych aktywów trwałych54103

odsetek od lokat banowych811

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00


Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem00

odniesionej na wynik finansowy306334

odniesienie na wynik finansowy306334

odniesionej na kapitał własny00


odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.

20202019

stan na początek okresu146102


zwiększenia (z tytułu)044


044

wykorzystanie (z tytułu)00


rozwiązanie (z tytułu)300

zmniejszenie wartości rezerwy w 2020 r300

stan na koniec okresu116146ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.

20202019

stan na początek okresu11


zwiększenia (z tytułu)00


00

wykorzystanie (z tytułu)00


rozwiązanie (z tytułu)00


stan na koniec okresu11ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20202019

stan na początek okresu8 0508 952


zwiększenia (z tytułu)1 9970

rezerwa na GB1 9970

wykorzystanie (z tytułu)00


rozwiązanie (z tytułu)0902

rezerwa na GB0902

stan na koniec okresu10 0478 050ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20202019

stan na początek okresu00


zwiększenia (z tytułu)00


wykorzystanie (z tytułu)00


rozwiązanie (z tytułu)00


stan na koniec okresu00Nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.

20202019

wobec jednostek powiązanych, w tym:00

aa) wobec jednostek zależnych00

kredyty i pożyczki00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:
00

umowy leasingu finansowego00

zobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)00


00

ab) wobec jednostki dominującej00

kredyty i pożyczki00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


umowy leasingu finansowego00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

ba) wobec jednostek współzależnych00

kredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


umowy leasingu finansowego00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


bb) wobec jednostek stowarzyszonych00

kredyty i pożyczki00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


umowy leasingu finansowego00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


wobec pozostałych jednostek, w tym4 2854 335

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00

kredyty i pożyczk00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


umowy leasingu finansowego00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00

cb) wobec znaczącego inwestora00

kredyty i pożyczki00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


umowy leasingu finansowego00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


cc) wobec innych jednostek4 2854 335

kredyty i pożyczki00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


umowy leasingu finansowego00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)4 2854 335

Zobowiązania do Funduszy z tytułu nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych4 2854 335

Zobowiązania długoterminowe, razem4 2854 335


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.

20202019

powyżej 1 roku do 3 lat4 2854 335

powyżej 3 do 5 lat00

powyżej 5 lat00

Zobowiązania długoterminowe, razem4 2854 335
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 4 2854 335

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 4 2854 335

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

Nie dotyczyW przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

Nie dotyczy

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20202019

) wobec jednostek powiązanych, w tym:00

kredyty i pożyczki, w tym:00

aa) wobec jednostek zależnych00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczki, w tym: 00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

ba) wobec jednostek współzależnych00

kredyty i pożyczki, w tym:00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


00

bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczki, w tym:00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


bc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczki, w tym: 00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00

wobec pozostałych jednostek, w tym:00

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00

kredyty i pożyczki, w tym: 00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00

cb) wobec znaczącego inwestora00

kredyty i pożyczki, w tym:00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:00


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00

do 12 miesięcy00

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

inne (wg rodzaju)00


00

cc) wobec pozostałych jednostek6 6224 383

kredyty i pożyczki, w tym:00

długoterminowe w okresie spłaty00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00

z tytułu dywidend00

inne zobowiązania finansowe, w tym:067

leasing067

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 0331 490

do 12 miesięcy3 0331 490

powyżej 12 miesięcy00

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00

zobowiązania wekslowe00

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 9932 095

z tytułu wynagrodzeń00

inne (wg tytułów)596731

premie inwestycyjne596731

fundusze specjalne (wg tytułów)00


Zobowiązania krótkoterminowe, razem6 6224 383
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20202019

w walucie polskiejw tys. 6 6224 383

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00

b1. w walucie

00

po przeliczeniu na tys. zł

00

-

pozostałe waluty w tys. złw tys. 00

Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 6 6224 383

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

Nie dotyczyW przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInneNie dotyczy
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.

20202019

Stan na początek okresu00

zwiększenia (z tytułu)00


zmniejszenia (z tytułu)00


Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00


Nie dotyczy

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20202019

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów8 8246 517

długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)8 8246 517

rezerwa na urlopy409369

rezerwa na premie4 8132 844

rezerwa na audyt Spółki53

rezerwa na publikację sprawozdań00

rezerwa na koszty dystrybucji i funduszy3 3593 301

pozostałe2380

rozliczenia międzyokresowe przychodów00

długoterminowe (wg tytułów)00


krótkoterminowe (wg tytułów)00


Inne rozliczenia międzyokresowe, razem8 8246 517

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję.
Wartość księgowa na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia kapitałów własnych przez ilość akcji zwykłych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły czynniki rozwadniające akcje. W związku z tym rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji zwykłych na każdy dzień bilansowy.PlikOpis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20202019

otrzymanych gwarancji i poręczeń00

od jednostek powiązanych, w tym: 00

od jednostek zależnych00

od jednostki dominującej00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnej00

od znaczącego inwestora00

od innych jednostek00


00

pozostałe (z tytułu)00

od jednostek powiązanych, w tym: 00

od jednostek zależnychod jednostki dominującej00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek, w tym: 00

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestora00

od innych jednostek00


Należności warunkowe, razem00


Nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20202019

udzielonych gwarancji i poręczeń00

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00

na rzecz jednostek zależnych00

na rzecz jednostki dominującej00

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00

na rzecz jednostek współzależnych00

na rzecz jednostek stowarzyszonych00

na rzecz innych jednostek00

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 00

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00

na rzecz znaczącego inwestora00

na rzecz innych jednostek00


pozostałe (z tytułu)00

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00

na rzecz jednostek zależnych00

na rzecz jednostki dominującej00

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

na rzecz jednostek współzależnych00

na rzecz jednostek stowarzyszonych00

na rzecz innych jednostek00

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:00

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00

na rzecz znaczącego inwestora00

na rzecz innych jednostek00


Zobowiązania warunkowe, razem00


Nie dotyczyNależy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20202019


od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek63 11761 010

przychody z tytułu zarządzania aktywnymi funduszami inwestycyjnymi61 83860 037

dystrybucja jednostek uczestnictwa102

przychody z tytułu zarządzania portfelem1 269971

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem63 11761 010

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20202019

kraj63 11761 010

od jednostek powiązanych, w tym: 00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek63 11761 010

eksport00

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00


od jednostek powiązanych, w tym: 00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem63 11761 010

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20202019


od jednostek powiązanych, w tym: 00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00


Nie dotyczy

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20202019

kraj00

od jednostek powiązanych, w tym: 00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00

eksport00

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych 00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek00


Nie dotyczy

KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.

20202019

amortyzacja576406

zużycie materiałów i energii166192

usługi obce1 8381 405

podatki i opłaty311158

wynagrodzenia11 5979 446

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne1 1671 179

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)28 86430 412

koszty marketingowe236245

reprezentacja013

koszty podróży służbowych i delegacji1252

koszty ubezpieczeń6054

koszty funduszy28 47329 870

inne pozostałe koszty83178

Koszty według rodzaju, razem44 51943 198

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)24 68226 061

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)5 6085 065

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 22912 072


Koszty sprzedaży związane są z dystrybucją produktów Spółki i są to w szczególności koszty opłat dystrybutorów, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy i wynagrodzeń pracowników działu sprzedaży.Koszty wytworzenia sprzedanych produktów przedstawiają głownie koszty depozytariusza oraz agenta transferowego (które są następnie refakturowane na fundusze) i wynagrodzeń pracowników działu inwestycji.Do kosztów zarządu zaliczane są pozostałe koszty.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.

20202019

rozwiązane rezerwy (z tytułu)00


00

pozostałe, w tym:1 0331 738

pozostałe9741 738

przychody ze zbycia składników majątku trwałego5914

Inne przychody operacyjne, razem1 0331 752


INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.

20202019

utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:2 2006

Rezerwa na GB1 9960

Inne koszty operacyjne, razem2 2006

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzeniaPRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.

20202019

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od jednostki dominującej00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00

od jednostek współzależnych00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek, w tym: 00

od wspólnika jednostki współzależnej 00

od znaczącego inwestora 00

od innych jednostek00

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00


Nie dotyczy

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20202019

z tytułu udzielonych pożyczek00

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od jednostki dominującej00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek, w tym: 00

od wspólnika jednostki współzależnej 00

od znaczącego inwestora 00

od innych jednostek00

pozostałe odsetki292448

od jednostek powiązanych, w tym:00

od jednostek zależnych00

od jednostki dominującej00

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

od jednostek współzależnych 00

od jednostek stowarzyszonych00

od innych jednostek00

od pozostałych jednostek, w tym:292448

od wspólnika jednostki współzależnej00

od znaczącego inwestora 00

od innych jednostek292448

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem292448


INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.

20202019

dodatnie różnice kursowe00

zrealizowane00

niezrealizowane00

rozwiązane rezerwy (z tytułu)00


pozostałe, w tym:4 0283 305

wycena JU i CI4 0283 305

Inne przychody finansowe, razem4 0283 305


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20202019

od kredytów i pożyczek00

dla jednostek powiązanych, w tym:00

dla jednostek zależnych00

dla jednostki dominującej00

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

dla jednostek współzależnych 00

dla jednostek stowarzyszonych00

dla innych jednostek00

dla pozostałych jednostek, w tym: 00

dla wspólnika jednostki współzależnej 00

dla znaczącego inwestora00

dla innych jednostek00


00

pozostałe odsetki11

dla jednostek powiązanych, w tym:00

dla jednostek zależnych00

dla jednostki dominującej00

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00

dla jednostek współzależnych 00

dla jednostek stowarzyszonych 00

dla innych jednostek00

dla pozostałych jednostek, w tym: 00

dla wspólnika jednostki współzależnej00

dla znaczącego inwestora 00

dla innych jednostek11

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem11


INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.

20202019

ujemne różnice kursowe, w tym:31

zrealizowane31

niezrealizowane00

utworzone rezerwy (z tytułu)00


pozostałe, w tym:16


16

Inne koszty finansowe, razem47


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.

20202019

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00

odpis różnicy w wycenie aktywów netto00


Nie dotyczy
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Nie dotyczyPlikOpis


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.

20202019

Zysk (strata) brutto21 74523 347

Korekty konsolidacyjneRóżnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)7011 305

Trwałe różnice Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym:-1 510-3 447

amortyzacja samochodów ponad limit5014

amortyzacja samochodów w leasingu137254

ubezpieczenie samochodów ponad limit910

reprezentacja419

opieka medyczna3535

odsetki karne budżetowe10

składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa5041

pfron039

pozostałe6769

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania (rezerwa na GB i wycena R2 FIZ)-1 863-3 928

Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych różnic20 23519 900

Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym:2 2114 752

przychody roku poprzedniego zaliczane do dochodu do opodatkowania327568

odsetki naliczone lecz nie otrzymane z lokaty bankowej 0-45

wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych-169-279

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych2 2794 900

przychody od funduszy-162-282

pozostałe-64-110

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym22 44624 652

Podatek dochodowy według stawki19 %-4 265-4 684

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatkuPodatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:-4 265-4 684

wykazany w rachunku zysków i strat-4 265-4 684

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Społka dokonała korekty prezentacji danych dotyczących trwałych i przejściowych rożnic za rok 2019.

W roku 2020 i 2019 podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat nie wynika z działalności zaniechanej ani wyniku na operacyjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi, regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej. Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR ale, dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.

20202019

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych447961

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00


Podatek dochodowy odroczony, razem447961


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.

20202019

ujętego w kapitale własnym00

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00


Nie dotyczy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączeniaPODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.

20202019

działalności zaniechanej00

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00


Nie dotyczy

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.

20202019


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00


Nie dotyczy
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2020 roku podjęło Uchwałę nr 10/2020 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. Zysk w kwocie 19 579 144,14 został przeznaczony na kapitał rezerwowy a następnie wykorzystany do przeprowadzenia skupu akcji własnych (2 057 330 akcji po 9,50 zł)

Zgodnie z Polityką dywidendy, Zarząd proponuje przeznaczyć do 100% zysku z 2020 r. na buy-back lub wypłatę dywidendy, pod warunkiem zachowania wymogów kapitałowych Emitenta na bezpiecznym poziomie.PlikOpis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Wartość na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia wyniku finansowego netto przez średnioważoną ilość akcji zwykłych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły czynniki rozwadniające akcje w związku z tym średnioważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji zwykłych na każdy dzień bilansowy.PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
Na dzień 31.12.2020 r. na saldo środków pieniężnych wynosi 14 740 tys. zł
Na dzień 31.12.2019 r. na saldo środków pieniężnych składa się:- Środki pieniężne w banku 103 tys. zł- Lokaty bankowe 38 048 tys. zł

PlikOpisPRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.

20202019

Zysk (strata) nettoKorekty razemUdział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerwZmiana stanu zapasówZmiana stanu należnościZmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytówZmiana stanu rozliczeń międzyokresowychInne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:


1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach


b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego


1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy


1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego


5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu


18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów


23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności


28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy


30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego


Noty objaśniającwe znajdują w kompletnym sprawozdaniu finansowym które zostało załączone jako wprowadzenie do sprawozdania finansowegoPlikOpis
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

PlikOpisPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Sebastian BuczekPrezes Zarządu
2021-04-08Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-04-08Paweł CichońWiceprezes Zarządu
2021-04-08Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
2021-04-08Paweł PasternokCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Agnieszka StrzelczykGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk