• Odbierz prezent
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-10-19 06:53)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za3kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-07-01do2021-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZQUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-400WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
NOWY ŚWIAT6/12
(ulica)( numer)
(22) 205-30-00PLFIZ000650biuro@qtfi.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURPrzychody z lokat4 700,001 031,00

Koszty funduszu netto7 514,001 648,00

Przychody z lokat netto-2 814,00-617,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat10 724,002 353,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat11 267,002 472,00

Wynik z operacji19 177,004 207,00

Zobowiązania2 094,00452,00

Aktywa95 578,0020 630,00

Aktywa netto93 484,0020 178,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 84757 847

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 616,06348,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny331,5172,72

BILANS3kwartał2kwartał2020rok3kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa95 578,00105 781,00119 088,00137 857,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 169,009 597,0016 452,0040 941,00

Należności384,00701,00975,003,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 15 928,0017 036,008 432,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku54 731,0061 631,0078 881,0080 733,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku15 366,0016 816,0014 348,0016 180,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania2 094,0012 512,0025 465,0011 790,00

Aktywa netto (I-II)93 484,0093 269,0093 623,00126 067,00

Kapitał funduszu49 382,0049 382,0068 698,00109 231,00

Kapitał wpłacony, w tym:427 106,00427 106,00427 106,00427 106,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-377 724,00-377 724,00-358 408,00-317 875,00

Dochody zatrzymane42 750,0042 832,0034 841,0040 514,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-6 205,00-6 307,00-3 467,00-2 501,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat48 955,0049 139,0038 308,0043 015,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 352,001 055,00-9 916,00-23 678,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)93 484,0093 269,0093 623,00126 067,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych57 847,0057 847,0070 370,00102 554,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 616,061 612,341 330,431 229,28
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych53 802,00Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 616,00


Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Serie certyfikatów od 001 do 023

57 847,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Serie certyfikatów od 001 do 023

93 484,00


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-07-0132020-01-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przychody z lokat2 267,004 700,007 021,005 835,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach675,00951,001 735,001 139,00

Przychody odsetkowe160,00621,002 596,002 388,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych1 432,003 127,002 690,002 308,00

Pozostałe0,001,000,000,00

Koszty funduszu2 165,007 514,0010 665,008 512,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:749,004 314,007 154,005 520,00

stała część wynagrodzenia715,002 176,003 827,003 085,00

zmienna część wynagrodzenia34,002 138,003 327,002 435,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza10,0031,0054,0041,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,0020,0033,0026,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości6,0024,0034,0027,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,00784,00784,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych1 374,003 071,002 434,001 984,00

Pozostałe19,0054,00172,00130,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)2 165,007 514,0010 665,008 512,00

Przychody z lokat netto (I-IV)102,00-2 814,00-3 644,00-2 677,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)113,0021 991,0032 078,0023 022,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-184,0010 724,0019 619,0024 326,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:297,0011 267,0012 459,00-1 304,00

z tytułu różnic kursowych-238,00343,00-217,00-135,00

Wynik z operacji215,0019 177,0028 434,0020 345,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,72331,51404,06198,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny4,00356,44404,06198,38
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-07-0132020-01-013
20212020
do 2021-09-302021-01-012020-12-312020-01-01
2021-09-302020-09-30
Zmiana wartości aktywów netto215,00-139,00-57 542,00-25 098,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego93 269,0093 623,00151 165,00151 165,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:215,0019 177,0028 434,0020 345,00
przychody z lokat netto102,00-2 814,00-3 644,00-2 677,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-184,0010 724,0019 619,0024 326,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat297,0011 267,0012 459,00-1 304,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji215,0019 177,0028 434,0020 345,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0,00-19 316,00-85 976,00-45 443,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,00-19 316,00-85 976,00-45 443,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym215,00-139,00-57 542,00-25 098,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego93 484,0093 484,0093 623,00126 067,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym94 266,0097 591,00126 021,00137 305,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych0,00-12 523,00-73 807,00-64 136,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,0012 523,0073 807,0064 136,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,0012 523,0073 807,0064 136,00
saldo zmian0,00-12 523,00-73 807,00-64 136,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:57 847,0057 847,0070 370,0080 041,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych403 957,00403 957,00403 957,00403 957,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych346 110,00346 110,00333 587,00323 916,00
saldo zmian57 847,0057 847,0070 370,0080 041,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych57 847,0057 847,0070 370,0080 041,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny3,72285,63281,96180,81
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 612,341 330,431 048,471 048,47
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 616,061 616,061 330,431 229,28
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,2321,4726,8917,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 344,051 344,05937,62937,62
data wyceny2021-01-042021-01-042020-04-012020-04-01
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 472,171 631,181 330,381 243,38
data wyceny2021-03-312021-05-312020-12-312020-07-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 616,061 616,061 330,431 229,28
data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-312020-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 616,001 612,341 330,431 229,28
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,307,708,466,20
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,794,425,684,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,030,040,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,020,030,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,020,030,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-07-0132020-01-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej10 313,0027 144,0080 683,0075 906,00

Wpływy92 200,00189 110,00583 235,00543 197,00

Z tytułu posiadanych lokat872,001 248,003 004,002 350,00

Z tytułu zbycia składników lokat91 328,00187 862,00580 192,00540 808,00

Pozostałe0,000,0039,0039,00

Wydatki81 887,00161 966,00502 552,00467 291,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat80 906,00156 850,00495 908,00461 973,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa936,004 988,005 739,004 494,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza24,0064,0096,0073,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,0024,0033,0015,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7,0013,0014,0014,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe7,0027,00762,00722,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-10 222,00-32 176,00-84 325,00-56 649,00

Wpływy0,000,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki10 222,0032 176,0084 325,0056 649,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych10 222,0032 174,0084 313,0056 638,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,002,0012,0011,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-519,00-2 251,00309,001 899,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)91,00-5 032,00-3 642,0019 257,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego9 597,0016 452,0019 785,0019 785,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9 169,009 169,0016 452,0040 941,00

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

FIZMS_3Q2021_Informacja_dodatkowa.pdfSKŁADNIKI LOKAT

3 kwartał2 kwartał2020 rok3 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje54 69854 73157,2659 94761 60758,2484 24274 55462,6195 03372 60152,69

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe10 41810 50710,9915 72216 10615,2417 71218 24615,3223 51023 88917,32

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne3 8314 8595,086147340,694454290,364454230,31

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

11BIT | PL11BTS00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 119,00Polska1 021,00859,000,90

AGORA | PLAGORA00067Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie24 782,00Polska155,00202,000,21

ALLEGRO | LU2237380790Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie234,00Luksemburg12,0014,000,01

ALTUS | PLATTFI00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 306 498,00Polska7 199,002 084,002,18

ASSECOPOL | PLSOFTB00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie985,00Polska66,0086,000,09

BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 576,00Polska1 863,001 803,001,89

BEST | PLBEST000010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie679 868,00Polska18 467,0017 676,0018,49

CD PROJEKT | PLOPTTC00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 070,00Polska498,00397,000,42

CELON PHARMA | PLCLNPH00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie62 394,00Polska2 246,002 340,002,45

COMPERIA | PLCOMPR00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie134 580,00Polska943,00915,000,96

HANDLOWY | PLBH00000012Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie5 300,00Polska216,00240,000,25

IPOPEMA | PLIPOPM00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie562 400,00Polska2 816,001 996,002,09

LOKUM | PLLKMDW00049Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie83 833,00Polska1 448,002 180,002,28

LPP | PLLPP0000011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie46,00Polska276,00681,000,71

MEDIACAP | PLEMLAB00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie330 636,00Polska593,00946,000,99

MEDICALG | PLMDCLG00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 698,00Polska412,0045,000,05

MILLENNIUM | PLBIG0000016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie108 588,00Polska274,00732,000,77

MLP GROUP | PLMLPGR00017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 141,00Polska148,00162,000,17

OPONEO.PL | PLOPNPL00013Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie46 367,00Polska978,002 912,003,05

PEKAO | PLPEKAO00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie11 434,00Polska590,001 178,001,23

PKOBP | PLPKO0000016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie22 485,00Polska492,00950,000,99

POINTPACK | PLPNTPK00014Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect18 440,00Polska1 404,001 055,001,10

PZU | PLPZU0000011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie81 464,00Polska2 029,002 973,003,11

RAWLPLUG | PLKLNR000017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie93 492,00Polska743,001 627,001,70

SELENAFM | PLSELNA00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie48 210,00Polska833,001 167,001,22

SKARBIEC | PLSKRBH00014Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie61 274,00Polska1 529,002 065,002,16

TELESTRADA | PLTLSTD00019Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect35 586,00Polska463,00854,000,89

TRANSPOL | PLTRNSP00013Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie302 536,00Polska1 656,001 095,001,15

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect71 200,00Polska599,0037,000,04

VIGOSYS | PLVIGOS00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie834,00Polska350,00622,000,65

VRG | PLVSTLA00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie727 286,00Polska2 147,002 735,002,86

ZAMET | PLZAMET00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie95 750,00Polska81,0083,000,09

SERINUS | JE00BF4N9R98Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock Exchange8 642 655,00Jersey842,00997,001,04

BARRIC GOLD | CA0679011084Aktywny rynek - rynek regulowanyNew York Stock Exchange14 200,00Kanada1 309,001 023,001,07WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje


Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:


10 500,0010 418,0010 507,0010,99

Obligacje


10 500,0010 418,0010 507,0010,99

MCI 20082023 | PLO038800028Nienotowane na rynku aktywnym-MCI Capital ASI S.A.Polska2023-08-204,25 % - zmienne5 500,005 500,005 418,005 490,005,74

LOKUM 05092024 | PLO212700036Nienotowane na rynku aktywnym-Lokum Deweloper S.A.Polska2024-09-054,75 % - zmienne5 000,005 000,005 000,005 017,005,25Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
107,000,000,000,00

Kontrakt terminowy FW20Z2120 | PL0GF0022327Aktywny rynek - rynek regulowanyWGPW - system notowań ciągłychGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie SAPolskaIndeks WIG2087,000,000,000,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ21 | USGCZ2100000Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMEX - CME GroupCME GroupStany ZjednoczoneZłoto10,000,000,000,00

Kontrakt terminowy COMEX SILVER DEC21 | USSIZ2100005Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMEX - CME GroupCME GroupStany ZjednoczoneSrebro3,000,000,000,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC21 | USNQZ2100007Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMEX - CME GroupCME GroupStany ZjednoczoneIndeks EMINI NASDAQ7,000,000,000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjne


17 892,003 831,004 859,005,08

MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ3 884,00840,001 073,001,12

MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ1 057,00215,00275,000,29

MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ2 970,00625,00799,000,84

MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ2 938,00614,00785,000,82

MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ900,00190,00243,000,25

MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ980,00210,00269,000,28

MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ1 026,00220,00281,000,29

MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0RNienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ1 335,00280,00358,000,37

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ1 743,00408,00483,000,51

MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ1 059,00229,00293,000,31
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

FIZMS_3Q2021_PolitykaRachunkowości.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat38,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy346,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe0,00


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw2 079,00

Pozostałe zobowiązania15,00

- wynagrodzenie Towarzystwa0,00

- opłaty dla depozytariusza5,00

- inne opłaty10,00

- opłaty dla Agenta Transferowego0,00

- zobowiązania z tytułu podatków0,00

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji0,00

- opłata serwisowa oprogramowania0,00
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk