• Odbierz prezent
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-03-31 06:56)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-31
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZQUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-400WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
NOWY ŚWIAT6/12
(ulica)( numer)
(22) 205-30-00(22) 205-30-01biuro@qtfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070034766363229773www.qtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2021-03-30
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
FALSEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdfKOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


PlikOpis

2020R_QMSFIZ_List_Zarzadu_do_investorow.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


PlikOpis

2020R_QMSFIZ_Spraw_Zarzadu_z_dzialal_Emitenta.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE2020-12-312019-12-31Przychody z lokat7 02112 355

Koszty funduszu netto10 66512 398

Przychody z lokat netto-3 644-43

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat19 6196 001

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat12 4593 346

Wynik z operacji28 4349 304

Zobowiązania25 46512 600

Aktywa119 088163 765

Aktywa netto93 623151 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych70 370144 177

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 330,431 048,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny404,0664,53BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa119 088163 765

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 45219 785

Należności9751 887

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu8 4320

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:78 881123 986

dłużne papiery wartościowe4 3277 810

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:14 34818 107

dłużne papiery wartościowe13 91917 624

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00


Zobowiązania25 46512 600

Aktywa netto (I-II)93 623151 165

Kapitał funduszu68 698154 674

Kapitał wpłacony427 106427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-358 408-272 432

Dochody zatrzymane34 84118 866

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-3 467177

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat38 30818 689

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-9 916-22 375

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)93 623151 165


Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych70 370144 177

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 330,431 048,47


Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych70 370


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 330,43Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu, szt. 70370
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne wszystkich serii, 93 623 tys. złRACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat7 02112 355

Dywidendy i inne udziały w zyskach1 7353 941

Przychody odsetkowe2 5965 899

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0


Dodatnie saldo różnic kursowych2 6902 515

Pozostałe00

PozostałeKoszty funduszu10 66512 398

Wynagrodzenie dla towarzystwa7 1546 674

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza5449

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3347

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00

Usługi w zakresie rachunkowości3444

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe7843 343

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0


Ujemne saldo różnic kursowych2 4342 164

Pozostałe17277

Pozostałe17277

Koszty pokrywane przez towarzystwo00

Koszty funduszu netto (II-III)10 66512 398

Przychody z lokat netto (I-IV)-3 644-43

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)32 0789 347

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:19 6196 001

z tytułu różnic kursowych1 28487

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:12 4593 346

z tytułu różnic kursowych-217175

Wynik z operacji28 4349 304


Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 404,0664,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny404,0664,53


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów nettoWartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego151 165198 599

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:28 4349 304

przychody z lokat netto-3 644-43

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat19 6196 001

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat12 4593 346

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji28 4349 304

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-85 976-56 738

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-85 976-56 738

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-57 542-47 434

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego93 623151 165

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym126 021185 664

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnychZmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:73 807,0055 194,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych73 807,0055 194,00

saldo zmian-73 807,00-55 194,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:70 370,00144 177,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych403 957,00403 957,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych333 587,00259 780,00

saldo zmian70 370,00144 177,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych70 370,00144 177,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjnywartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 048,47996,13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 330,431 048,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym26,895,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym937,62998,63

data wyceny2020-04-012019-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 330,381 049,36

data wyceny2020-12-312019-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 330,431 048,47

data wyceny2020-12-312019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 330,431 048,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:8,466,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa5,683,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,030,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,030,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej80 68336 083

Wpływy583 235385 043

Z tytułu posiadanych lokat3 0046 165

Z tytułu zbycia składników lokat580 192377 926

Pozostałe39952

- odsetki od rachunków bankowych646

- odsetki od lokat bankowych o/n3395

- refinansowanie kosztów00

- inne0811

Wydatki502 552348 960

Z tytułu posiadanych lokat00

Z tytułu nabycia składników lokat495 908342 325

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5 7395 882

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza9698

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3315

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1419

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych00

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe762621

- pozostałe762621

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-84 325-62 418

Wpływy00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00

- opłata dystrybucyjna00

Wydatki84 32562 418

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych84 31362 418

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki120

Pozostałe00

- pozostałe00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych3091 054

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-3 642-26 335

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego19 78545 066

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)16 45219 785

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

2020R_Sprawozdanie_FIZAA_Informacja_dodatkowa.pdf


OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie Zarządu w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok znajduje się w treści Sprawozdania z Działalności Emitenta Quercus Multistrategy FIZ na stronie 25.PlikOpis

2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_ocena_sprawozdania_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


PlikOpis

2020R_FIZMS_Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta rok obrotowy 2020 znajduje się w treści Sprawozdania z Działalności Emitenta Quercus Multistrategy FIZ na stronie 25.


PlikOpis

2020R_QMSFIZ_Oswiadczenie_RN_QTFI_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpisRAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

2020R_FIZMS_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf
STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


PlikOpis

SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje84 24274 55462,61138 494116 17670,94

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe17 71218 24615,3225 00525 43415,53

Instrumenty pochodne000,000290,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne4454290,364454540,28

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

11BIT | PL11BTS00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 974Polska9669360,79

ALTUS TFI | PLATTFI00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 379 877Polska8 2361 3411,13

ARCHICOM | PLARHCM00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie116 688Polska1 7722 6962,26

ASSECOPOL | PLSOFTB00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie4 630Polska2933150,26

AUTO PARTNER | PLATPRT00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie60 171Polska2424800,40

BAH | PLMRVPL00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie16 000Polska40120,01

BENEFIT | PLBNFTS00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 868Polska1 2791 5581,31

BEST | PLBEST000010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie816 161Polska22 42515 50713,02

CDRED | PLOPTTC00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 920Polska4825280,44

CELON PHARMA | PLCLNPH00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie3 570Polska1361450,12

COMPERIA | PLCOMPR00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie134 580Polska9433710,31

CREEPY JAR | PLCRPJR00019Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect35Polska33390,03

DEVELIA | PLLCCRP00017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie9 000Polska19180,02

DINO | PLDINPL00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie590Polska1501710,14

FAMUR | PLFAMUR00012Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie257 893Polska1 2185800,49

INGBSK | PLBSK0000017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 779Polska3674750,40

INTERCARS | PLINTCS00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie8 510Polska1 8072 0081,69

KGHM | PLKGHM000017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie22 471Polska3 5084 1123,45

KRUK | PLKRK0000010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie7 776Polska1 1461 1040,93

LIVECHAT | PLLVTSF00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie7 600Polska7237980,67

LOKUM | PLLKMDW00049Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie38 286Polska5865090,43

LPP | PLLPP0000011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie113Polska6919360,79

MBANK | PLBRE0000012Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie4 690Polska7618400,71

MEDIACAP | PLEMLAB00018Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie282 469Polska4554860,41

MEDICALG | PLMDCLG00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 698Polska412610,05

MILLENNIUM | PLBIG0000016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie260 788Polska7778530,72

MLP GROUP | PLMLPGR00017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie2 295Polska1581900,16

MO-BRUK | PLMOBRK00013Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie16 288Polska3 2623 7463,15

OPONEO.PL | PLOPNPL00013Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie68 677Polska1 6492 8302,38

PEKAO | PLPEKAO00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie47 389Polska2 5612 8962,43

PKOBP | PLPKO0000016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie117 495Polska2 6943 3752,83

POINTPACK | PLPNTPK00014Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect18 440Polska1 4041 2631,06

PZU | PLPZU0000011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie82 225Polska2 0312 6612,23

RAWLPLUG | PLKLNR000017Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie104 498Polska8409400,79

SANTANDER | PLBZ00000044Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie4 527Polska7448410,71

SELENAFM | PLSELNA00010Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie56 041Polska9691 0120,85

SERINUS | JE00BF4N9R98Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 267 941Jersey8213140,26

SKARBIEC | PLSKRBH00014Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie174 960Polska3 4334 4443,73

STALPROFI | PLSTLPF00012Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie34 500Polska4232530,21

TELESTRADA | PLTLSTD00019Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect52 500Polska6847350,62

TEN SQUARE | PLTSQGM00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie395Polska1992180,18

TRANSPOL | PLTRNSP00013Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie804 399Polska4 5672 2521,89

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNewConnect71 200Polska599360,03

VIGOSYS | PLVIGOS00015Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 559Polska6688810,74

VOTUM | PLVOTUM00016Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie143 658Polska5761 7171,44

VRG | PLVSTLA00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie1 020 998Polska3 0282 8282,37

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wie52 762Polska8389440,79

BARRIC GOLD | CA0679011084Aktywny rynek - rynek regulowanyToronto Stock Exchange14 200Kanada1 3091 2141,02

MONETA MONEY | CZ0008040318Aktywny rynek - rynek regulowanyPrague Stock Exchange40 500Czechy3684830,41

SERINUS SPO | JE00BF4N9R97Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock Exchange9 753 354Jersey9501 6021,35WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


55 1759 7459 9408,35

Obligacje


55 1759 7459 9408,35

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wieKRUK S.A.Polska 2021-05-193,37 % - zmienne2 000,0020 0001 9992 0111,69

KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424Nienotowane na rynku aktywnym-KRUK S.A.Polska 2021-06-293,36 % - zmienne3 000,0030 0002 9352 9722,50

BEST 23092021 | PLBEST000267Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wieBEST S.A.Polska 2021-09-233,53 % - zmienne25,0024523240,02

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061Nienotowane na rynku aktywnym-Erbud S.A.Polska 2021-09-273,26 % - zmienne4 930,004 9304 7884 9334,14Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne


O terminie wykupu powyżej 1 roku:


29 2447 9678 3066,97

Obligacje


29 2447 9678 3066,97

BEST 21062022 | PLBEST000275Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w W-wieBEST S.A.Polska 2022-06-213,51 % - zmienne2 324,0023 2442 0562 2921,92

MCI 20082023 | PLO038800028Nienotowane na rynku aktywnym-MCI Capital ASI S.A.Polska 2023-08-204,27 % - zmienne6 000,006 0005 9116 0145,05Bony skarbowe


Bony pieniężne


Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
109000,00

Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545Aktywny rynek - rynek regulowanyWGPW - system notowań ciągłychGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie SAPolskaIndeks WIG2087000,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMEX - CME GroupCME GroupStany ZjednoczoneZłoto12000,00

Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMEX - CME GroupCME GroupStany ZjednoczoneSrebro3000,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMEX - CME GroupCME GroupStany ZjednoczoneIndeks EMINI NASDAQ7000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


Certyfikaty inwestycyjne


1 9054454290,36

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1Nienotowane na rynku aktywnym-MCI.PrivateVentures FIZ1 9054454290,36


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD


W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki


Lokale


Grunty


Inne


Użytkowanie wieczyste:
Budynki


Lokale


Grunty


InneSTATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdfNOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat931

Z tytułu instrumentów pochodnych37

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy7

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe0NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów5 705

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu4 116

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych12 858

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw2 753

Pozostałe zobowiązania33

- wynagrodzenie Towarzystwa0

- opłaty dla depozytariusza7

- inne opłaty6

- opłaty dla Agenta Transferowego0

- zobowiązania z tytułu podatków17

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji3NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

16 452

Deutsche Bank Polska S.A.12 24612 246

Biuro Maklerskie mBanku593593

Środki u kontrahentów - subskrypcja500500

Biuro Maklerskie mBankuUSD4501 692

Dom Maklerski mBankuEUR00

Deutsche Bank Polska S.A.EUR2561 182

Deutsche Bank Polska S.A.USD01

Deutsche Bank Polska S.A.CAD00

Deutsche Bank Polska S.A.CZK1 358238

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

20 378

Średni stan środków pieniężnych20 37820 378
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-5 RYZYKA

PlikOpis

2020R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdfNOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545KrótkaKontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545Zabezpieczenie części akcyjnej04 595,00 2020-09-180,00 2020-09-18 2020-09-18

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001DługaKontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001Cel inwestycyjny05 726,00 2020-08-280,00 2020-08-28 2020-08-28

Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001DługaKontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001Cel inwestycyjny0959,00 2020-11-200,00 2020-11-20 2020-11-20

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005KrótkaKontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005Zabezpieczenie części akcyjnej08 879,00 2020-09-180,00 2020-09-18 2020-09-18

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:8 432

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk


Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk8 432

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:


Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk


Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk


Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych


Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE


I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


Środki na rachunku bankowymw tys.EUR1 182


Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodnew tys.USD1 692


Środki na rachunku bankowymw tys.USD1


Środki na rachunku bankowymw tys.CZK238


Składniki lokat notowane na rynku aktywnymw tys.CZK483


Składniki lokat notowane na rynku aktywnymw tys.CAD1 214


Składniki lokat notowane na rynku aktywnymw tys.GBP1 602


w walucie sprawozdania finansowegow tys.112 676


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowegow tys.


Razemw tys.119 088


II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje12442-20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe676000

Instrumenty pochodne2 7010-2 215-300

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwalutaKorona czeska0,18CZKDolar amerykański3,76USDDolar kanadyjski2,95CADFunt brytyjski5,13GBPEuro4,61EUR
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJAZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku19 58812 483
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku31-24
Nieruchomości


Pozostałe


WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:


Dywidendy i inne udziały w zyskach


Przychody odsetkowe


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości


Dodatnie saldo różnic kursowych


Pozostałe:


Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat


WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU


I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia3 828
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu3 327III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWADataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Sebastian BuczekPrezes Zarządu


2021-03-30Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2021-03-30Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


2021-03-30Paweł CichońWiceprezes Zarządu


2021-03-30Paweł PasternokCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHDataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Piotr PłuskaGłówny Księgowy Funduszy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk