• Odbierz prezent
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-02-26 17:27)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-02-26
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZQUERCUS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-400WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
NOWY ŚWIAT6/12
(ulica)( numer)
(22) 205-30-00(22) 205-30-01biuro@qtfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.qtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-03-31

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-03-31

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

01/03/2021 - 08/03/2021

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Statut nie przewiduje redukcji

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2021-04-12

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Szczegóły poniżej
Szczegóły poniżejSzczegóły poniżej
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie wskazanym poniżej. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Żądania wykupu będą przyjmowane przez podmioty pośredniczące w przyjmowaniu zapisów oraz podmioty, na rachunkach których przechowywane są Certyfikaty Inwestycyjne. Lista punktów pośredniczących w przyjmowaniu zapisów dostępna jest na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu www.quercustfi.pl. Żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych żądaniem.

Żądanie wykupu może być odwołane w całości lub części tylko za zgodą Towarzystwa.

W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, firma inwestycyjna dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia na rachunku papierów wartościowych.

Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jest ustalana jako iloczyn ceny wykupu i liczby wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych.

Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.

Jeden formularz wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać użyty do wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych z jednego rachunku papierów wartościowych.

Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie później niż 14 (czternastego) dnia po Dniu Wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są wykupywane Certyfikaty Inwestycyjne oraz KDPW. Powyższy termin został wskazany zgodnie ze statutem Funduszu i może ulec skróceniu. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa oraz regulacji przyjętych przez KDPW. Powyższe terminy przekazania środków mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa i regulacji GPW lub KDPW.
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-02-26Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu

2021-02-26Paweł PasternokCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk