• Odbierz prezent
QUBICGAMES S.A.: Nabycie akcji własnych w dniach 19-23 września 2022 roku (2022-09-23 22:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
QUBICGAMES S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w dniach 19-23 września 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2022 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej „DM BDM”) informację o nabyciu przez DM BDM, w wykonaniu umowy współpracy w zakresie nabywania akcji własnych Emitenta z dnia 17 sierpnia 2021 roku, akcji własnych Emitenta.

DM BDM, działając na zlecenie Emitenta, nabył podczas sesji giełdowych w alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji własnych Emitenta (kod ISIN: PLQBCGM00018), o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

- w dniu 20 września 2022 roku - 1.244 akcji stanowiących 0,013% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,012% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 2,01 zł.

- w dniu 21 września 2022 roku – 1.112 akcji stanowiących 0,011% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,010% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,95 zł.

Łącznie w dniach 19 -23 września 2022 roku Spółka nabyła 2.356 akcji własnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada łącznie 48.011 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 0,489% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,453% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Emitent w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą ZWZ uprawniony jest do nabycia do 1.000.000 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 8,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł.

Akcje własne Emitenta nabywane są celem umorzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-23Jakub PieczykolanPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk