• Odbierz prezent
QUARTICON S.A.: Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku możliwej emisji akcji (2021-03-17 10:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku możliwej emisji akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”] informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań, które będą zmierzać do umożliwienia przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Środki przeznaczone z potencjalnej emisji Spółka zamierza przeznaczyć na realizację strategii rozwoju, a przede wszystkim na ekspansję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przystosowanie platformy do szerokiej dystrybucji w modelu samoobsługowym dla mniejszych klientów w modelu SaaS [poza platformami e-commerce] oraz przygotowanie Spółki do potencjalnych transakcji na rynku M&A.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, po udzieleniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 25 000 zł w drodze emisji 250 000 akcji w ramach utworzenia kapitału docelowego. Planowane podwyższenie kapitału to realizacja działań Spółki podjętych w drugim półroczu 2020 roku, kiedy Spółka planowała emisję 150 tys. nowych akcji w ramach kapitału docelowego [w związku z poszukiwaniem potencjalnych celów akwizycyjnych] oraz 135 tys. poprzez emisję nowych akcji w ramach emisji prywatnej. Ze względu jednak m.in. na sytuację rynkową, przedłużające się rozmowy zarówno z inwestorami jak i podmiotami mogącymi być potencjalnymi celami akwizycyjnymi, realizacja ww. zamierzeń w ubiegłym roku była utrudniona wobec czego Spółka zamierza ponownie ubiegać się o uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na elastyczne zarządzanie nowymi emisjami.

Spółka już w ubiegłym roku zainicjowała wstępne rozpoznanie rynku Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy potencjalnych celów inwestycyjnych, które mogłyby wzmocnić pozycję Spółki na tym rynku lub/i poszerzyć ofertę Spółki o nowe, innowacyjne rozwiązania, a na dzień dzisiejszy, Zarząd Spółki dostrzega taki potencjał w ok. 5-6 podmiotach z naszego regionu.

W najbliższym czasie Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a o dalszych, istotnych działaniach i podejmowanych decyzjach w ramach opisanych powyżej obszarów Spółka będzie informować na bieżąco w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of QuarticOn S.A. ["Company"] informs that on March 17, 2021 made a decision to take an actions that will lead to increase the Company’ share capital by issuing new shares. The Company intends to invest the funds from the new shares issue on the strategic development, mainly expansion on new markets of Central & Eastern Europe, platform adjustoment for selfservice operation for small customers in SaaS model [non-platforms solutions] and preparation the Company to potential M&A transactions.

In accordance with the assumptions adopted today, after granting the necessary corporate approvals, the Company plans to increasing the share capital by PLN 25,000 through the issue of 250,000 shares within the authorized share capital.

The planned capital increase is the implementation of the Company's activities undertaken in the second half of 2020, when the Company planned to issue PLN 150 thousand shares within the authorized share capital [form M&A potential acquisition targets] and 135 thousand by issuing new shares under private placement. However, due to, the market situation, prolonged negotiations with both investors and entities that may be potential acquisition targets, implementation of the above-mentioned plans last year was much more difficult, therefore the Company intends to apply again for the approval of the authorized capital, which will allow for flexible management of new emissions.

Already last year, the company initiated a preliminary recognition of the Central and Eastern European market from the perspective of potential M&A goals that could strengthen the Company's position on this market and / or expand the Company's offer with new, innovative solutions. As of today, the Management Board of the Company finds such potential in about 5-6 entities from our region.

In the coming days, the Company plans to announce an Extraordinary General Meeting. The Company will inform on a basis of appropriate reports about further significant activities and decisions taken within the areas described above.

QUARTICON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUARTICON S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie123a
(ulica)(numer)
------
(telefon)(fax)
gielda@quarticon.com www.quarticon.com
(e-mail)(www)
5213608082142977414
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Paweł WyborskiPrezes ZarząduPaweł Wyborski
2021-03-17Michał GiergielewiczCzłonek ZarząduMichał Giergielewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk