Advertisement
  • Odbierz prezent
QUANTUM SOFTWARE SA: raport finansowy (2021-04-16 16:59)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-16
Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-633Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Walerego Sławka3A
(ulica)(numer)
012 6469800012 6469802
(telefon)(fax)
info@quantum-software.comwww.quantum-software.com
(e-mail)(www)
6771753870351243328
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 63133 1498 6347 706

Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 8292 9781 526692

Zyst (strata) brutto6 9983 0091 564699

Zysk (strata) netto6 2432 8221 395656

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 4703 6721 670854

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 009-240-449-56

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-197-2 641-44-614

Przepływy pieniężne netto, razem5 2647911 177184

Aktywa, razem28 44218 7056 1634 392

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:10 9915 9062 3821 387

Zobowiązania dlugoterminowe1 916906415213

Zobowiązania krótkoterminowe9 0755 0001 9661 174

Kapitał własny17 45112 7993 7823 006

Kapitał zakładowy657657142154

Liczba akcji (w szt.)1 314 8701 314 8701 314 8701 314 870

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)1 314 8701 314 8701 314 8701 314 870

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,752,151,060,50

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,752,151,060,50

Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,279,732,882,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,279,732,882,29

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Pismo Prezesa Zarządu Quantum software SA 16.04.2021.pdfPismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S....pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2020-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2020

GK_QUANTUM software SA_2020_ BSSF_MSSF.BES.pdfRaport i Opinia Biegłego Rewidenta
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Tomasz HatalaPrezes Zarządu


2021-04-16Bogusław OżógWiceprezes Zarządu


2021-04-16Marek Jędra Wiceprezes Zarządu


2021-04-16Tomasz MnichCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Monika Kuś Główna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk