Advertisement
  • Odbierz prezent
QUANTUM SOFTWARE SA: raport finansowy (2021-04-16 16:53)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-16
Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-633Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Walerego Sławka3A
(ulica)(numer)
012 6469800012 6469802
(telefon)(fax)
info@quantum-software.comwww.quantum-software.com
(e-mail)(www)
6771753870351243328
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5501 784346415

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1862654262

Zyst (strata) brutto2 9062 805650652

Zysk (strata) netto2 8802 778644646

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1583183574

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 8622 477416576

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-912-2 175-204-506

Przepływy pieniężne netto, razem1 108620248144

Aktywa, razem14 04212 4743 0432 929

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:975781211183

Zobowiązania dlugoterminowe6511

Zobowiązania krótkoterminowe969776210182

Kapitał własny13 06711 6932 8322 746

Kapitał zakładowy657657142154

Liczba akcji (w szt.)1 314 8701 314 8701 314 8701 314 870

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)1 314 8701 314 8701 314 8701 314 870

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,192,110,490,49

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,192,110,490,49

Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,948,892,152,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,948,892,152,09

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Pismo Prezesa Zarządu Quantum software SA 16.04.2021.pdfPismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software SA 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A 2020.pdfSprawozdanie finansowe Quantum software S.A. za 2020 r.

QUANTUM software SA_BSF_2020_MSSF.BES.pdfOpinia i Raport Biegłego Rewidenta
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Tomasz HatalaPrezes Zarządu


2021-04-16Bogusław OżógWiceprezes Zarządu


2021-04-16Marek JędraWiceprezes Zarządu


2021-04-16Tomasz MnichCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-16Monika KuśGłówna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk