• Odbierz prezent
PZU SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 - 2024 (2021-03-25 17:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 - 2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024.

Główne założenia przyjętej Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024 przedstawiają się następująco:

Zgodnie z Polityką Grupa PZU dąży do:

1) efektywnego zarządzania kapitałem poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z perspektywy Grupy;
2) maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez organiczny wzrost oraz akwizycje;
3) zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy wobec klientów.

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

1) zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy PZU na poziomie PZU SA;
2) utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU SA oraz PZU Życie SA (wg. Wypłacalność II);
3) utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie nie wyższym niż 25%;
4) zapewnienie środków na rozwój i akwizycje;
5) utrzymanie nadwyżki funduszy własnych konglomeratu finansowego ponad wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego;
6) brak emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania Polityki.

Zakłada się możliwość wystąpienia tymczasowych odchyleń rzeczywistego współczynnika wypłacalności powyżej lub poniżej poziomu docelowego.

Polityka dywidendowa Grupy PZU i PZU SA opiera się na następujących zasadach:

1) Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
2) wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy, jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej, przy czym:
a) nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych;
b) nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy;
c) pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć
- z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
3) zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji o wypłacie lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej;
4) przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w sprawie dywidendy.

Jednocześnie, Zarząd PZU SA postanowił wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie przedmiotowej Polityki do Rady Nadzorczej PZU SA.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Zarządu PZU SA opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone
w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy PZU SA poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną, w związku z tym, że Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2021 – 2024 wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez inny organ, tj. Radę Nadzorczą PZU SA. Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały jedynie przez Zarząd PZU SA mogłoby zagrozić jej właściwej ocenie przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia, jakoby ww. Polityka została już przyjęta.

3. Termin przekazania informacji poufnej

PZU SA przekaże informację poufną do publicznej wiadomości niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data podjęcia uchwały Zarządu PZU SA nr UZ/75/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024 oraz Wytycznych w zakresie polityki kapitałowej i dywidendowej dla zakładów ubezpieczeń w Grupie PZU.

Jednocześnie, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę nr URN/33/2021 w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024. Założenia przedmiotowej Polityki nie uległy zmianie i pozostają zgodne z opisanymi powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Sławomir NiemierkaDyrektor Zarządzający ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychSławomir Niemierka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk