• Odbierz prezent
PZU SA: raport finansowy (2021-03-25 06:43)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlazakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
QLPCKOOKVX32FUELX2400000009831
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2020201920202019
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU (w mln zł/ mln euro)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto23 866,0024 191,005 334,005 623,00
Składki zarobione netto23 024,0023 090,005 146,005 368,00
Przychody z tytułu prowizji i opłat4 197,004 139,00938,00962,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej8 486,0011 298,001 897,002 626,00
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto-15 580,00-15 695,00-3 482,00-3 648,00
Zysk brutto4 058,007 080,00907,001 646,00
Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej1 912,003 295,00427,00766,00
Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących618,001 890,00138,00439,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 332 499,00863 285 340,00863 332 499,00863 285 340,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)2,213,820,490,89
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej28 579,001 048,006 388,00244,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 627,00-4 853,00-6 175,00-1 128,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-981,00-5 487,00-219,00-1 276,00
Przepływy pieniężne netto, razem-29,00-9 292,00-6,00-2 160,00
Aktywa378 974,00343 385,0082 121,0080 635,00
Kapitał podstawowy86,0086,0019,0020,00
Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej18 777,0016 169,004 069,003 797,00
Udziały niekontrolujące24 626,0023 119,005 336,005 429,00
Kapitały, razem43 403,0039 288,009 405,009 226,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 349 616,00863 323 224,00863 349 616,00863 323 224,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)21,7518,734,714,40
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe wg PSR (w mln zł/ mln euro)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto12 537,0013 039,002 802,003 031,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych1 533,001 405,00343,00327,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej1 103,002 223,00247,00517,00
Zysk netto1 919,002 651,00429,00616,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba kacji zwykłych (w sz.)86 352 300,00863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)2,223,070,500,71
Aktywa44 665,0041 596,009 679,009 768,00
Kapitał podstawowy86,0086,0019,0020,00
Kapitały, razem17 689,0014 957,003 833,003 512,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)86 352 300,00863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)20,4817,324,444,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
01Wprowadzenieispistreści20201231.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.
Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_PZU.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_PZU.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy.
pzu-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2020 r.
pzu-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2020 r. - podpisy.
bSprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyPZUiPZUSA2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2020 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA.
bSprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyPZUiPZUSA2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2020 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA - podpisy.
04Sprawozdaniedotinformacjiniefinansowychza2020rok.xhtmlSprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2020 rok.
04Sprawozdaniedotinformacjiniefinansowychza2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2020 rok - podpisy.
07InformacjaZarząduPZUSA2021.xhtmlInformacja Zarządu PZU SA na temat wyboru firmy audytorskiej.
05OświadczenieRadaNadzorcza_funkcjonowanieKomitetuAudytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
06OświadczenieRadaNadzorcza_ocenasprawozdań.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk