• Odbierz prezent
PZU SA: raport finansowy (2021-03-25 06:35)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlazakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
QLPCKOOKVX32FUELX2400000009831
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Wybrane jednostkowe dane finansowe wg PSR (w mln zł/ mln euro)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto12 537,0013 039,002 802,003 031,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych1 533,001 405,00343,00327,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej1 103,002 223,00247,00517,00
Zysk netto1 919,002 651,00429,00616,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro)2,223,070,500,71
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 454,001 121,00325,00261,00
Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej-1 378,004 096,00-308,00952,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-81,00-6 296,00-18,00-1 464,00
Przepływy pieniężne netto, razem-5,00-1 079,00-1,00-251,00
Aktywa44 665,0041 596,009 679,009 768,00
Kapitał podstwowy86,0086,0019,0020,00
Kapitały, razem17 689,0014 957,003 833,003 512,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)20,4817,324,444,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_PZU.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_PZU.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpisy.
SprawozdaniefinansowePZUSA2020.xhtmlSprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31.12.2020.
SprawozdaniefinansowePZUSA2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31.12.2020 - podpisy.
bSprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyPZUiPZUSA2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2020 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA.
bSprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyPZUiPZUSA2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2020 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA - podpisy.
04Sprawozdaniedotinformacjiniefinansowychza2020rok.xhtmlSprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2020 rok.
04Sprawozdaniedotinformacjiniefinansowychza2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2020 rok - podpisy.
07InformacjaZarząduPZUSA2021.xhtmlInformacja Zarządu na temat wyboru firmy audytorskiej.
05OświadczenieRadaNadzorcza_funkcjonowanieKomitetuAudytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
06OświadczenieRadaNadzorcza_ocenasprawozdań.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
OpiniaGłównegoAktuariusza.xhtmlOpinia aktuariusza w zakresie prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk