• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-10-04 15:05)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-10-04
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-12-30

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-12-30

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

do dnia 9 grudnia 2021 r. włącznie

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Proporcjonalna - szczegóły poniżej

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2022-01-10

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Szczegóły poniżejSzczegóły poniżejSzczegóły poniżej
Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Wykupowi podlegają wyłącznie Certyfikaty w pełni opłacone. Fundusz nie wykupuje ułamkowych części Certyfikatów.
Fundusz wykupuje Certyfikaty w Dniu Wykupu. Uczestnik może złożyć pisemne żądanie wykupu Certyfikatów najpóźniej na 21 dni przed Dniem Wykupu (tj. do 9 grudnia 2021 r. włącznie) będącym ostatnim Dniu Wyceny przypadającym na koniec pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego kwartału kalendarzowego, w:
1) Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika, lub
2) w przypadku Certyfikatów zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji, we wskazanych punktach Oferującego. Lista punktów Oferującego przyjmujących żądania wykupienia Certyfikatów znajduje się na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pekao.com.pl).

Żądanie wykupu Certyfikatów złożone po terminie wskazanym powyżej (tj. później niż po dniu 9 grudnia 2021 r.), uważa się za żądanie wykupu zgłoszone na kolejny Dzień Wykupu.

Pisemne żądanie wykupu powinno wskazywać:
- oznaczenie serii,
- liczbę Certyfikatów podlegających wykupowi,
- termin wykupu oraz
- numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów.

W związku ze złożeniem żądania wykupu Certyfikatów, Firma Inwestycyjna dokonuje blokady Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym lub Rejestrze Sponsora Emisji.

Cena wykupu Certyfikatów jest równa Wartości Certyfikatu ustalonej w Dniu Wykupu. Kwota z tytułu wykupu Certyfikatów przypadająca Uczestnikowi pomniejszana jest o podatek dochodowy, o ile obowiązek pobrania podatku przez Fundusz będzie wynikał z przepisów prawa. Wartość Certyfikatów podlegających wykupowi nie może przekroczyć wartości lokat Funduszu w papierach wartościowych notowanych na rynku regulowanym, instrumentach rynku pieniężnego i depozytach bankowych, pomniejszonej o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 6 miesięcy po Dniu Wykupu, określoną przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów i zobowiązań Funduszu. Wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów, w związku z ich wykupem, ustalana będzie w Dniu Wykupu.

W przypadku, gdy wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów, w związku z ich wykupem, nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów przedstawionych przez Uczestników do wykupu, Certyfikaty będą podlegać wykupowi na zasadzie proporcjonalnej redukcji, dokonanej zgodnie z regulaminami przyjętymi przez KDPW.
W przypadku gdy liczba Certyfikatów zgłoszonych przez Uczestników do wykupu na dany Dzień Wykupu przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby Certyfikatów (wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu), Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu. Decyzję tą Fundusz może podjąć nie później niż na 3 (słownie: trzy) Dni Robocze przed Dniem Wykupu, którego dotyczy redukcja. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim Fundusz będzie dążyć do należytego wyważenia interesu Uczestników składających żądania wykupu oraz interesu pozostałych Uczestników Funduszu. Po dokonaniu redukcji liczba Certyfikatów podlegających wykupowi nie może być niższa niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. W przypadku gdy w określonym powyżej terminie Fundusz nie podejmie decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, Fundusz zrealizuje w tym Dniu Wykupu wszystkie żądania wykupu prawidłowo zgłoszone przez Uczestników. W przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o dokonaniu redukcji informacja o redukcji zostanie niezwłocznie przekazana, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do Komisji, GPW oraz do publicznej wiadomości oraz umieszczona na stronie internetowej www.pzu.pl.
Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki te są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem z odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.
Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.
O dokonanym wykupie Certyfikatów Towarzystwo ogłosi w sposób określony w art. 33 ust. 1 Statutu, w terminie 7 dni od Dnia Wykupu.
Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa.
PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-10-04Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk